ธรรมออนทัวร์
ตอน ตามรอย พระจันทร์ ลังกา


วิสาขบูชา ออนไลน์ ๑๕ พ.ค. ๖๕
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.


เดินทางตามรอย การสืบทอด รักษา พระพุทธศาสนา จากอินเดีย สู่ลังกา
ร่วมฉลองวันเพ็ญวิสาขะ กับหมู่มวลกัลยาณมิตรชาวสิงหล ในยามวิกฤติ

พบกับวิทยากรรับเชิญพิเศษ

- พระอาจารย์นันทโลกะ  Ottawa Buddhist Vihare, Canada
- พระอาจารย์ธัมมกุสลา Siam-Lanka International Dhamsak Center

กรุณาเตรียม ดอกไม้และน้ำสะอาด 
เพื่อร่วมพิธีสวดมนต์บูชา พระเขี้ยวแก้ว และพระศรีมหาโพธิ์

ทางห้องประชุมซูม

https://us02web.zoom.us/j/83794863827?pwd=U0IrWFMzS3NNcXJQMXVRejhiR3ROQT09

ได้รับความอนุเคราะห์ห้องประชุมซูมจากหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ


----------------------------------------------------


::: Dhamma on Tour :::
Sri Lanka's full moons


Vesak day (May 15, 2022)
13.00 - 15.30  (Thai time)
11.30 - 14.00  (Sri Lanka time)
08.00 - 10.30  (Berlin time)
02.00 - 04.30  (Ottawa time)


Follow the Buddhist way of lives from India to Sri Lanka and Siam.
Puja Vesak Poya day with Sri Lankan & Siamese friends, during the crisis.

Special guests

- Ven. Nanadaloka  Ottawa Buddhist Vihare, Canada
- Ven. Dhammakusala Siam-Lanka International Dhamsak Center

Please prepare flowers and clean water for the puja ceremony.

Zoome meeting :
https://us02web.zoom.us/j/83794863827?pwd=U0IrWFMzS3NNcXJQMXVRejhiR3ROQT09

Zoom meeting is supported by BIA.
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง