ธรรมานามัย เพื่อทุกชีวิต ทุกเพศ ทุกวัย
Dhamma for all better lives

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศิริราช 
ร่วมกับ ญาณเวศก์ออนไลน์
ขอเชิญร่วมโครงการ ธรรมสุขใจออนไลน์ ปี 2

ธรรมะ x อนามัย

ธรรมานามัย เพื่อทุกชีวิต ทุกเพศ ทุกวัย
Dhamma for all better lives

ทุกวันพุธ สุดท้ายของเดือน
เวลา 19.00 - 20.30 น.

ออนไลน์ ผ่านห้องประชุมซูม
https://siriraj-mahidol-ac-th.zoom.us/j/95951071907
Meeting ID: 959 5107 1907  (สามารถรองรับได้ 300 ท่าน)
และ youtube live ญาณเวศก์ออนไลน์

30 มี.ค. 65    เกิดดี ออกแบบได้
                      [ชวนอ่านหนังสือ การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข]

27 เม.ย. 65   เลี้ยงลูก ตามธรรม
[ชวนอ่านหนังสือ การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทย]

25 พ.ค. 65   อาหารเป็นยา (พิษ)

                      [ชวนอ่านหนังสือ การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น]
29 มิ.ย. 65   ทำงานหนัก เพื่อ ... ป่วย ?
                      [ชวนอ่านหนังสือ ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข]
27 ก.ค. 65   ป่วย ก็ได้ ตาย ก็พร้อม
                      [ชวนอ่านหนังสือ กายหายไข้ ใจหายทุกข์,
รักษาใจยามป่วยไข้, อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข]
            ผู้ร่วมสนทนา
- พระครูเมธังกร (วัดญาณเวศกวัน)
- นพ. ภิญโญ ศรีวีระชัย (ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช)
- ผศ.พท.ป.ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม (สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

31 ส.ค. 65   ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมแนวพุทธ

                      [ชวนอ่านหนังสือ สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์]

28 ก.ย. 65   แก่อย่างสง่า (Happy Retirement)

                      [ชวนอ่านหนังสือ ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ, ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ]

26 ต.ค. 65   ดูแล ผู้ดูแล

                      [ชวนอ่านหนังสือ รักษาใจยามรักษาคนไข้, ธรรมกถาสำหรับญาติของผู้ป่วย]

30 พ.ย. 65   ดูแลใจ หลังการจากลา

                      [ชวนอ่านหนังสือ ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต
และการบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว]

28 ธ.ค. 65   คู่มือ ชีวิต

                      [ชวนอ่านหนังสือ คู่มือชีวิต, สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ,
การแพทย์ไทย: ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์, การแพทย์แนวพุทธ]
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง