ธรรมานามัย เพื่อทุกชีวิต ทุกเพศ ทุกวัย
Dhamma for all better lives

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศิริราช 
ร่วมกับ ญาณเวศก์ออนไลน์
ขอเชิญร่วมโครงการ ธรรมสุขใจออนไลน์ ปี 2

ธรรมะ x อนามัย

ธรรมานามัย เพื่อทุกชีวิต ทุกเพศ ทุกวัย
Dhamma for all better lives

30 มี.ค. 65    เกิดดี ออกแบบได้
                      [ชวนอ่านหนังสือ การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข]

27 เม.ย. 65   เลี้ยงลูก ตามธรรม
[ชวนอ่านหนังสือ การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทย]

25 พ.ค. 65   อาหารเป็นยา (พิษ)

                      [ชวนอ่านหนังสือ การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น]
29 มิ.ย. 65   ทำงานหนัก เพื่อ ... ป่วย ?
                      [ชวนอ่านหนังสือ ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข]
27 ก.ค. 65   ป่วย ก็ได้ ตาย ก็พร้อม
                      [ชวนอ่านหนังสือ กายหายไข้ ใจหายทุกข์,
รักษาใจยามป่วยไข้, อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข]
31 ส.ค. 65   ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมแนวพุทธ
                      [ชวนอ่านหนังสือ สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์]
28 ก.ย. 65   แก่อย่างสง่า (Happy Retirement)
                      [ชวนอ่านหนังสือ ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ, ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ]
                      [ชวนฟังธรรมบรรยายเรื่อง ก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้ว ยิ่งผุดผ่องยองใย]
26 ต.ค. 65   ดูแล ผู้ดูแล
                      [ชวนอ่านหนังสือ รักษาใจยามรักษาคนไข้, ธรรมกถาสำหรับญาติของผู้ป่วย]
30 พ.ย. 65   ดูแลใจ หลังการจากลา
                      [ชวนอ่านหนังสือ ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต
และการบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว]
28 ธ.ค. 65   คู่มือ ชีวิต
                      [ชวนอ่านหนังสือ คู่มือชีวิต, สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ,
การแพทย์ไทย: ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์, การแพทย์แนวพุทธ]
"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง