ผ่อนพักรักษาใจ ให้โปร่ง ใส สุข เบา พร้อมสำหรับเช้าวันจันทร์ ด้วยพลังแห่งฉันทะและธรรมสมาธิ


ภาวนาแบบผ่อนคลาย ผ่านห้องประชุม zoom
ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น.
 
ผ่อนพักรักษาใจ ให้โปร่ง ใส สุข เบา
พร้อมสำหรับเช้าวันจันทร์ ด้วยพลังแห่งฉันทะและธรรมสมาธิ 

 

เข้าร่วมกิจกรรม

ในวันที่จัดกิจกรรมก่อนเริ่ม ๑๕ นาที (๑๙.๑๕ น.) ที่ลิงก์ 
https://us02web.zoom.us/j/83794863827?pwd=U0IrWFMzS3NNcXJQMXVRejhiR3ROQT09
Meeting ID: 837 94863827
Passcode : 123456

 

ฟังย้อนหลังได้

ทุกวันจันทร์ ทาง ญาณเวศก์ออนไลน์ | ญาณเวศก์พอดแคสท์

 

รายการเนื้อหา


๑. สติ
๑.๑ นาฬิกาตาย   
๑.๒ คุณค่าของชีวิต การงาน และทุกเวลาปัจจุบัน 
๑.๓ สติทำกิจสำคัญทั้งในสมถะ และในวิปัสสนา
๑.๔ บุญในทุกขณะของชีวิต
ฝึก หัด ดัด - จริต : พัฒนาชีวิต ทำจิตใจให้งดงาม
๒. พรหมวิหารกรรมฐาน (แบบฝึกหัดสำหรับโทสะจริต)
๒.๑ ฝึก หัด ดัด - จริต 
๒.๒ รักแล้วทุกข์ หรือถึงสุข สู่สวรรค์
๒.๓ ฝึก ชม
๒.๔ รัก + รู้
     ๒.๕ จงรักเพื่อนบ้าน จงรักศัตรู
๒.๖ เมตตาตัวเอง
๓. กายคตาสติ (แบบฝึกหัดสำหรับราคะจริต)
๓.๑ งด-งาม
๓.๒ ฝึกดูกาย คลายความหลงในกาม
๓.๓ กายคตาสติ กรรมฐานแนะนำสำหรับราคะจริต
๓.๔ กายคตาสติสูตร
๔.  มรณานุสสติ (แบบฝึกหัดสำหรับพุทธิจริต)
๔.๑ เผชิญความแก่ อย่างผ่องใส
๔.๒  เผชิญความป่วยไข้ อย่างเข้าใจ
๔.๓  เผชิญความตาย (อย่างไร) ดี
๔.๔ ก่อนจากลา หลังจากตาย
๔.๕ ทุกขณะ อาจเป็น ลมหายใจ สุดท้าย
๔.๖ ความตาย เตือนให้ดี ไม่ต้องเดี๋ยว
๔.๗ ฝึกเทคนิค แม้จะตาย ก็สบายใจได้
๔.๘ วิธีเจริญมรณสติ ตามวิสุทธิมรรค (๑) 
๔.๙ วิธีเจริญมรณสติ ตามวิสุทธิมรรค (๒)
๔.๑๐ นักโทษประหาร | เฉลยปริศนา นักโทษประหาร
๔.๑๑ ชีวิตน้อยๆ ในโลกอันใหญ่ยิ่ง

๕. อนุสสติ (แบบฝึกหัดสำหรับศรัทธาจริต)
๕.๑ พุทธานุสติ
๕.๒ พุทธานุสติ (๒)
๕.๓
ธัมมานุสติ 
๕.๔
สังฆานุสติ
๕.๕ สีลานุสติ จาคานุสติ เทวตานุสติ
๖.  อานาปานสติ  (แบบฝึกหัดสำหรับวิตกจริต)
๖.๑ การฝึกอานาปานสติเบื้องต้น
๖.๒ ช่วงถาม-ตอบ การฝึกอานาปานสติเบื้องต้น
๖.๓ ลำดับขั้นการฝึกอานาปานสติ
๖.๔ ช่วง ถาม-ตอบ ลำดับขั้นการฝึกอานาปานสติ
๖.๕ การวางจิตก่อนเจริญอานาปานสติ
๖.๖ ช่วง ถาม-ตอบ การว่างจิตก่อนเจริญอานาปานสติ
๖.๗ อานาปานสติ ฝึกจนเคยก็ไม่ยาก
๖.๘ ช่วงถาม-ตอบ อานาปานสติ ฝึกจนเคยก็ไม่ยาก
๖.๙ อานาปานสติขั้นเตรียมการ
๖.๑๐ เจริญสติอิริยาบถเดิน
๖.๑๑ อานาปานสติ : พิจารณารูป-นาม
๖.๑๒ วันคืนแห่งการปฏิบัติธรรม

๗. วิปัสสนากรรมฐาน
     ๗.๐๐ วิปัสสนา = สังเกต ของจริง
     ๗.๐๑ สภาวะธรรมตามความเป็นจริง
     ๗.๐๒ เจริญวิปัสสนาไปเพื่ออะไร
     ๗.๐๓ สัมปชัญญะ

 

พระวิทยากร

พระอาจารย์โชติก อภิชาโต  (Ep. ๒.๖ - ๒.๑๐, ๗.๕ - ๗.๘)
พระครูธรรมรุจิ (มรกต สุขิโต)  (Ep. ๖.๑ - ๖.๘)
พระครูเมธังกร (ปณต คุณวฑฺโฒ)  (Ep.๑, ๒.๑-๒.๕, ๓, ๔)
พระมหาฟูกิจ ชุติปญฺโญ  (Ep. ๖.๙-๖.๑๒)
พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)  (Ep. ๕.๑-๕.๕)
พระอาจารย์วรท ธมมฺมธโร (Ep. ๗.๑-๗.๔)
Bhodhiyano bhikkhu