เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยดวงจิตผ่องใส
กับการสาธยายมนต์ เจริญจิตภาวนา
และสดับธรรมเสริมปัญญา...ร่วมกัน


ทุกวันก่อนรุ่งอรุณ
เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.
เริ่ม ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
ทางญาณเวศก์คลับเฮ้าส์ (Nyanavesk Clubhouse)
https://www.clubhouse.com/club/nyanavesk

ตารางกิจกรรม

๐๕.๐๐ สาธยายธรรม 
๐๕.๑๕ นำภาวนา
๐๕.๓๐ แผ่เมตตา
๐๕.๓๕ ฟังธรรม
๐๖.๓๐ จบกิจกรรม ร่วมกัน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง