เรียนกรรมฐานกับพระใหม่
จากการกิจกรรมเสริมความรู้พระนวกะ วัดญาณเวศกวัน
วันอังคารที่ ๙ พ.ย. - วันศุกร์ที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔
โดยพระอาจารย์วรท ธมฺมธโร
รับฟังกิจกรรมย้อนหลังได้ทาง youtube, soundcloud
Day 1 การนั่ง
Day 2 สัปปายะ
Day 3 จงกรม
Day 4 ทำกรรมฐานเพื่ออะไร
Day 5 โลกภายนอก โลกภายใน
Day 6 สัจจะ
Day 7 จริต
Day 8 ปล่อยวาง
Day 9 ประมาท
Day 10 สัมปชัญญะ
Day 11 ความเพียร
Day 12 สมาธิ
Day 13 ละตัณหา
Day 14 Multitasking
Day 15 สติปัฏฐาน
Day 16 พรหมวิหาร
Day 17 บุญกุศล
Day 18 พระที่ทำให้ป่างาม

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง