เรียนกรรมฐานกับพระใหม่
จากการกิจกรรมเสริมความรู้พระนวกะ วัดญาณเวศกวัน
วันอังคารที่ ๙ พ.ย. - วันศุกร์ที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔
โดยพระอาจารย์วรท ธมฺมธโร
รับฟังกิจกรรมย้อนหลังได้ทาง youtube, soundcloud
Day 1 การนั่ง
Day 2 สัปปายะ
Day 3 จงกรม
Day 4 ทำกรรมฐานเพื่ออะไร
Day 5 โลกภายนอก โลกภายใน
Day 6 สัจจะ
Day 7 จริต
Day 8 ปล่อยวาง
Day 9 ประมาท
Day 10 สัมปชัญญะ
Day 11 ความเพียร
Day 12 สมาธิ
Day 13 ละตัณหา
Day 14 Multitasking
Day 15 สติปัฏฐาน
Day 16 พรหมวิหาร
Day 17 บุญกุศล
Day 18 พระที่ทำให้ป่างาม

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง