หกทิศ มิตรภาพ

 
สัมพันธภาพของผู้คนรอบตัว กับบทบาทหน้าที่ในการอยู่ร่วมกัน

 

สมัครร่วมเล่นเกม

ติดต่อ ศูนย์สิกขา วัดญาณเวศกวัน
โทรศัพท์  ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐๓๔-๑๐๒-๓๗๓ กด ๒ 
LINE Official Account ID : @watonline

- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนามิตรภาพ และสัมพันธภาพกับทุกผู้คนรอบตัว
- อายุ ๘ ปี ขึ้นไป  มีทักษะในการจำ
 
 
สัมพันธภาพของผู้คนรอบตัวกับบทบาทหน้าที่ในการอยู่ร่วมกันที่ผู้คนอาจจะยังไม่เคยรู้
มาค้นพบความหมายของบทบาทและหน้าที่อันพึงมีต่อกันของผู้คนรอบทิศ
ด้วยความทรงจํา ความไว้วางใจ และไหวพริบปฏิภาณ
สู่การลงมือทําอย่างเฉียบขาดที่จะนําาพาคุณสู่ความสําเร็จอันตราตรึงหัวใจ
ความสัมพันธ์อันจริงแท้ที่ปรากฏอาจมากกว่าที่คุณเคยใฝ่คว้า 
ชัยชนะในแต่ละระดับ (level) ของเกม จะเน้นย้ำบทบาทหน้าที่และสัมพันธภาพที่คุณมีต่อผู้คนรอบตัว
ท้ายที่สุดมิตรแท้ที่คุณใฝ่หาอาจกําลังอยู่ตรงหน้าคุณ
อ้อ....อย่าลืมว่าทุกขณะแห่งความทรงจํามีคุณค่าและความหมายกับคุณเสมอ 
รวมถึงจุด เริ่มต้นของการสร้างสรรค์สังคมร่มเย็นเป็นสุขที่คุณใฝ่ฝัน ก็อาจพลันปรากฏขึ้นจากตัวคุณ 

| ประเด็นการเรียนรู้ |

หลักสูตรอารยชน
...คนทั่วไป ที่เรียกว่าคฤหัสถ์ มีหลักความประพฤติพื้นฐาน เป็นหลักประกันของชีวิต
ได้แก่การปฏิบัติตามหลักในสิงคาลกสูตร ที่เรียกว่าคิหิวินัย คือ วินัยของคฤหัสถ์
ได้แก่ เว้นความชั่ว ๑๔ ประการ แล้ว เตรียมชีวิตด้วยการคบหาคนและจัดสรรทรัพย์ให้ดี
แล้วก็ไหว้ทิศ ๖ พร้อมทั้งปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เมื่อวางฐานดีอย่างนี้แล้ว
ก็ดำเนินชีวิตให้เข้าถึงจุดหมาย ทั้งในขั้นประโยชน์ที่ตามองเห็นประโยชน์ที่เลยตามองเห็น
และประโยชน์สูงสุด ลุถึงสันติสุข และอิสรภาพของชีวิต... (อ่านต่อ)
 

สมบัติผู้ดี : มารยาทในสังคมสมัยใหม่
คนยุคปัจจุบันมักเข้าใจผิดว่า “สมบัติของผู้ดี”
เป็นหนังสือโบราณที่เน้นให้เป็นคนหัวอ่อน ว่าง่าย เน้นเรื่องการกราบไหว้ การปฏิบัติตัวต่อชนชั้นสูง
แต่ในความเป็นจริงแล้ว หนังสือสมบัติผู้ดี เป็นหนังสือที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6
เพื่อบอกเล่าวัฒนธรรมสมัยใหม่ แบบ Gentle man ของฝรั่ง ให้คนไทย
โดยเฉพาะชนชั้นกลางใหม่ที่จะเข้ารับราชการ ได้เรียนรู้และปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมตะวันตก
ที่เริ่มเข้ามาในสังคมสยามในเวลานั้น   (อ่านต่อ....)
"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง