มีสติ สนทนา พัฒนาชีวิต

น้ำชาภาวนา

มีสติ สนทนา พัฒนาชีวิต
ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ชั้น ๓ วัดญาณเวศกวัน
ดำเนินกิจกรรมโดย พระวรท ธมฺมธโร
 

รูปแบบกิจกรรม

- ฝึกสติรับรู้อยู่กับความเป็นจริงในขณะดื่มน้ำชา
- รู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้น
- พระถามชวนผู้เข้าร่วมแบ่งปันเพื่อความเข้าใจในชีวิตและรู้จักตนเองมากขึ้น

เปิดลงทะเบียนทุกวันเสาร์ก่อนวันเริ่มกิจกรรม
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่      ๕ ก.พ.  [คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม]
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ก.พ.  [คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม]
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ก.พ.  [คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม]
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ก.พ.  [คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม]
 
 

หมายเหตุ

- กรุณามาก่อนเวลาเริ่มกิจกรรม
- ผู้ประสงค์เข้าร่วมที่วัดจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19
เช่น การเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย
"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง