๑. พุทธธรรม ออนไลน์

https://book.watnyanaves.net/buddhadhamma/ 
อ่านหนังสือพุทธธรรม เวอร์ชั่นล่าสุด
พร้อมฟังก์ชั่นค้นหาเชื่อมโยงพระไตรปิฎก และพจนานุกรม
ฟังเสียงอ่าน และพิมพ์ไฟล์ pdf เป็นรายหัวข้อ

 

๒. ตำรา อภิธรรม ออนไลน์ 

https://text.nyanavesk.online/abhidhamma/ 
โดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ
วัดญาณฯ และหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ"
เพื่อนำเสนอตำราชุด จิตปรมัตถ์ เจตสิกปรมัตถ์ และ รูปปรมัตถ์
พร้อมฟังก์ชั่นค้นหาเชื่อมโยงพระไตรปิฎก และพิมพ์ไฟล์ pdf เป็นรายหัวข้อ