ตำรา อภิธรรม ออนไลน์ 

https://text.nyanavesk.online/abhidhamma/ 
โดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ
วัดญาณฯ และหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ"
เพื่อนำเสนอตำราชุด จิตปรมัตถ์ เจตสิกปรมัตถ์ และ รูปปรมัตถ์
พร้อมฟังก์ชั่นค้นหาเชื่อมโยงพระไตรปิฎก และพิมพ์ไฟล์ pdf เป็นรายหัวข้อ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง