เกม รมณีย์

Ramaṇīya

 
เกมชวนคิด คำนวณ วางแผนจัดการทรัพยากร อย่างชาญฉลาด
สะท้อนมุมมองของโอกาส และอุปสรรค ที่คล้ายๆ สังคมจริง
แล้วชวนกัน คิด ใคร่ครวญ คุย เพื่อหาทางออก
สำหรับสังคมจริงๆ ที่คล้ายๆ กับเกม-เหลือ-ขอ

 


สมัครร่วมเล่นเกม

ติดต่อ ศูนย์สิกขา วัดญาณเวศกวัน
โทรศัพท์  ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐๓๔-๑๐๒-๓๗๓ กด ๒ 
LINE Official Account ID : @watonline

- เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน และทุกผู้คน ทุกชนชั้้นในสังคม
ที่ต้องการร่วมสร้างโลกอันรื่นรมย์
 
 


[ ประเด็นการเรียนรู้ ]

ธรรมกถาพรรษากาล ๒๕๖๔

ตอนที่ ๑ ถ้าเราทั้งหลายไม่ประมาท เมืองไทยจะไม่อยู่แค่นี้ 

- จุดมุ่งหมายพุทธศาสนา คือทำงานเพื่อประโยชน์สุขประชาชน
- วัด ชาวบ้าน และความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป
- พุทธศาสนาจะแข็งแรงได้ ต้องเริ่มที่ฐาน คือชาวบ้าน ชุมชน
- ฟื้นวัด ฟื้นพุทธศาสนา ฟื้นประชาชน

ตอนที่ ๒ ปฏิบัติธรรมขั้นต้น คือทุกคนทำถิ่นให้งาม ทำชุมชนให้อยู่กันดี

- การทำบุญของมฆมานพ คือทำหมู่บ้านให้เป็นรมณีย์
- ฟื้นสังคมไทยให้เป็นถิ่นรมณีย์ นี้เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน
 

ตอนที่ ๓ รักษาธรรมชาติไว้ให้งามให้ดี คนจะมีความสุขที่ยั่งยืน

- พระอรหันต์ไปอยู่ที่ไหน ที่นั่นไซร้เป็นรมณีย์ 
- ร่วมกันฟื้นประเทศไทย ให้เป็นถิ่นรมณีย์
 

ตอนที่ ๔ ปราโมทย์ กับฉันทะ ขาดไม่ได้ ถ้าจะไปให้ถึงจุดหมายของธรรม

ธรรมะชั้นมูล ๓ ประการ : รุกขมูล, ปาโมชชมูลก์, ฉันทมูลก์
- พบ ‘รุกขมูล’ สิ่งแวดล้อมรมณีย์ มี ‘ฉันทะ’ พอใจในสิ่งแวดล้อม
เกิด ‘ปราโมทย์’ จิตเปิด พร้อมเจริญธรรม


[ แหล่งศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม ]

- การพัฒนาที่ยั่งยืน

- เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ


บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์
  ชื่นชมรมณีย์ สู่สี่ภาวนา


คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน

ทำบุญพื้นฐาน คือ ทำหมู่บ้านให้รมณีย์

มีวัดเป็นรมณีย์ มีกุฎีเป็นที่สบาย