ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาที่ยั่งยืน"โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ปาฐกถาพิเศษ ตามรอย..อริยวินัย

เรื่อง "การพัฒนาที่ยั่งยืน"
โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พ.ย. ๖๖ 
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ศูนย์สิกขา  วัดญาณเวศกวัน