ฝึกใจให้สงบ เจริญสติสัมปชัญญะ รู้อารมณ์ที่เข้ามากระทบ


ทุกวันเสาร์  ในพรรษานี้
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.

เริ่มเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ใต้อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน

ดำเนินกิจกรรมโดย พระวรท ธมฺมธโร

เงื่อนไขการเข้าร่วม

๑. ฟุ้งซ่าน
๒. คิดมาก
๓. นิสัยไม่ดี
๔. มีกิเลส


รูปแบบกิจกรรม

๑. นั่งเจริญสติ
๒. เดินเจริญสติ
๓. แสดงธรรม , ถาม-ตอบ , สอบอารมณ์

คลิกดูภาพตัวอย่างกิจกรรม