ฝึกใจให้สงบ เจริญสติสัมปชัญญะ รู้อารมณ์ที่เข้ามากระทบ


ทุกวันเสาร์  
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.
(๒ ธ.ค. ๖๖ - ๒๐ ม.ค. ๖๗)


ใต้อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน
(เฉพาะ ๑๖ ธ.ค. จัดกิจกรรมที่ ญาณเวศก์ธรรมศาลา)

ดำเนินกิจกรรมโดย พระวรท ธมฺมธโร

เงื่อนไขการเข้าร่วม

๑. ฟุ้งซ่าน
๒. คิดมาก
๓. นิสัยไม่ดี
๔. มีกิเลส


รูปแบบกิจกรรม

๑. นั่งเจริญสติ
๒. เดินเจริญสติ
๓. แสดงธรรม , ถาม-ตอบ , สอบอารมณ์

คลิกดูภาพตัวอย่างกิจกรรม