สาน - สื่อ - ปะ - สาด
<<< Your Voice >>>

 
สานสัมพันธ์  เพื่อสื่อสร้างความเติบโต
ลดการปะทะ  ละการสาดอารมณ์  
 

สมัครร่วมเล่นเกม

ติดต่อ ศูนย์สิกขา วัดญาณเวศกวัน
โทรศัพท์  ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐๓๔-๑๐๒-๓๗๓ กด ๒ 
LINE Official Account ID : @watonline
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร  อายุ ๑๖ ปี ขึ้นไป
และลดปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจกัน ในชีวิตประจำวัน
 
 
การสื่อสารที่ดี  ต้อง "สาน"  สัมพันธ์กัน เพื่อสื่อเนื้อหา ความหมาย ให้เกิดความเข้าใจ
และเอื้อให้เกิดการพัฒนาที่ดีงาม มิใช่การ "ปะทะ"  และ "สาด" อารมณ์ใส่กัน

               ผู้เล่นคนหนึ่ง จะสุ่มได้การ์ดสถานการณ์น่าปวดใจ  
แล้วเพื่อนๆ ในวงจะต้องหาทางสื่อสารกับเพื่อนคนนั้น  
เพื่อนที่ได้การ์ด จะเป็นผู้สะท้อนว่าการสื่อสารของเพื่อนคนใดส่งผลต่อใจของผู้ฟังอย่างไรบ้าง

      เช่น ผู้เล่นคนหนึ่ง ได้สถานการณ์ว่า ทำงานได้ไม่ดี
ต้องถูกเพื่อนร่วมทีมตำหนิและบอกให้ไปทำงานมาใหม่
เพื่อนในวงคนใดจะสื่อสารด้วยใจปรารถนาดี
และมีทักษะสื่อสารให้อยากฝึกตน พัฒนา แก้ไขงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

กระบวนกรจะช่วยชี้ให้เห็นว่า คำพูดนั้นส่งผลต่อใจอย่างไร
อาจไม่ได้มีรูปแบบผิดถูกตายตัว  แต่ทั้งหมดเริ่มจากใจที่ดี มีพรหมวิหาร  
เพื่อเอื้อนเอ่ย "ปิยวาจา"  ด้วยปัญญา และท่าที ที่เหมาะสม


 
 

| ประเด็นการเรียนรู้ |

ธรรมะในการสื่อสาร
ธรรมะในการสื่อสาร เน้นทั้งส่วนของ “สาร” ว่าต้องเป็นสารที่ดี
และกระบวนการ “สื่อ” ก็ต้องเป็นกระบวนการที่ดีด้วย ถ้ากระบวนการสื่อดี
แต่สารที่สื่อไม่ดี ไม่ถูก ก็กลายเป็นผลเสีย และถ้าสารที่ถูกสื่อดี
แต่วิธีการสื่อไม่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารก็ไม่ได้ผลดี     (อ่านต่อ....)

อุปสรรค ของการสื่อสารเพื่อการสร้างสรรค์
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือค่านิยมที่ไม่ดีในการทำงานคือภัยร้ายต่อการเจริญก้าวหน้าขององค์กร
หากองค์กรใดที่บุคลากรภายในส่วนใหญ่ประพฤติปฏิบัติกันเป็นประจำ
แล้วไม่ดำเนินการแก้ไขโดยการสร้างค่านิยมใหม่ที่ดีเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมภายในองค์กร
อาจจะส่งผลให้องค์กรนั้นประสบปัญหาเรื่องการแข่งขันได้ตัวอย่างค่านิยมที่ไม่ดีในการสื่อสาร ที่ควรหลีกเลี่ยง
คือหลัก 6B  คือ บี้  ใบ้   โบ้ย  บลัฟ   บล็อก  เบลม    (อ่านต่อ....)

การสื่อสารเพื่อการเยียวยา สร้างสรรค์ พัฒนา เยียวยา ฯ
เป้าหมายของการสื่อสาร มิได้มีเพียงการให้ข้อมูลความรู้เท่านั้น ในหลายกรณี
การสื่อสารมีจุดประสงค์เพื่อเอื้อให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ
และนำไปสู่การปฏิบัติ พัฒนา และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
กล่าวคือเป็นการสื่อสารเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาภายใน และนำพาผู้คนที่อยู่ในห้วงแห่งปัญหา
หรือความทุกข์ ให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์อย่างถ่องแท้ แล้วเกิดการเรียนรู้
จนสามารถพัฒนาตนเองให้พ้นจากสภาวะปัญหา อีกทั้งยังเกิดความงอกงามได้อย่างยั่งยืน  (อ่านต่อ)