หลักสูตร ตามรอย.. พุทธธรรม
ขั้นพื้นฐาน - ไม่มีการบ้าน - ไม่ต้องสมัครล่วงหน้า

ชวนพุทธบริษัทมาร่วมกันศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธธรรม) 
ตามแนวทางของหนังสือพุทธธรรม เพื่อให้เห็นภาพรวมของพุทธธรรม
เกิดความเข้าใจในความหมายและเป้าหมายของชีวิต
เพื่อการเดินทางของชีวิตที่ถูกตรง เกิดประโยชน์สุขทั้งต่อตนเอง สังคม และโลกอย่างยั่งยืน
 

รุ่นพรรษา 2567 :  27 กรกฎาคม - 12 ตุลาคม 2567

ทุกวัน เสาร์ 19.00 - 21.00 น.

ทางห้องประชุมซูม

 

คลิกเพื่อเข้าสู่ ห้องประชุมซูม
(ทุกวันเสาร์ 19.00 น.  เปิดห้องก่อนเวลาประมาณ 15 นาที)

 Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/81101685933?pwd=TFNISy9nWFBvcDYwbTBlb0NNUWV4QT09
Meeting ID: 811 0168 5933
Passcode: 010

สื่อการเรียนรู้

- หนังสือ พุทธธรรม ออนไลน์
- podcast ชุด "ตามรอย.. พุทธธรรม"
 

ประเด็นการเรียนรู้

บทที่ 1  เชื่อหรือรู้ : ระเบียบวิธีในการเรียนรู้ชีวิต
- ศรัทธา ความเชื่อ vs ปัญญา ความรู้
                -  ไตรสรณะ
                -  พุทธศาสนาในฐานเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์
                -  หลักชาวพุทธ
                -  น้ำชาภาวนา
บทที่ 2 จริงหรือไม่  มีจริงหรือเปล่า : ชีวิตคืออะไร ชีวิตเป็นอย่างไร
                -  รูปนาม, ขันธ์ 5, อายตนะ 6
                -  ไตรลักษณ์ : อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
                -  อัตตา (ตัวตน) ไม่มี หรือ ไม่เที่ยง ?
บทที่ 3 ชีวิตเป็นทุกข์? : อริยสัจ
                -  ทุกขเวทนา, ทุกขตา, ทุกขสัจ
                -  ท่าทีต่อปัญหา : ทุกข์สำหรับเห็น สุขสำหรับเป็น
                -  หน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อ
                -  ทักษะการจัดการปัญหาตามหลักเหตุปัจจัย  
บทที่ 4 ความอยากเป็นบาป? : ตัณหา vs ฉันทะ
                -  ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ : ตัณหา vs ฉันทะ
                -  สันโดษที่ถูก vs สันโดษที่ไม่ถูก
                -  สรุปพุทธธรรม ลงใน "อริยสัจ"
บทที่ 5 ดีหรือชั่ว? ถูกหรือผิด? : กฎแห่งกรรม? 
                -  ดี-ชั่ว ถูก-ผิด สุข-ทุกข์ ผลดี-ผลเสีย มีจริงหรือไม่?
                -  ทำดีได้ดี?
                -  ไม่มีผิดไม่มีถูก?
                -  ไม่รู้ ไม่ผิด?
บทที่ 6 ชีวิตนี้ ใครกำหนด? : ปฏิจสมุปบาท
                -  ระบบเหตุปัจจัยไม่ใช่ฟังก์ชั่น one-to-one
                -  กิเลส กรรม วิบาก
                -  ผลของกรรมในระดับชีวิต และสังคม
                -  ภพภูมิและการเวียนว่ายตายเกิด ?
บทที่ 7 ดับทุกข์=นิพพาน?  นิพพาน=สุข ? : เป้าหมายของชีวิต
                -  ความสุขมีหลายระดับ
                -  สุขที่ได้เกาที่คัน vs สุขที่ไม่คัน
                -  ดับทุกข์ ไม่เท่ากับ ได้สุข เสมอไป
บทที่ 8 ทางสายกลางคือกลางระหว่างอะไร? เป็นกลาง = ถูกต้อง? : มัชฌิมาปฏิปทา
                -  กลาง = ค่าเฉลี่ย ?
                -  กลาง = ไม่เข้าข้างใคร ?
                -  กลาง = พอดี ?
                -  ไตรสิกขา : ศีล สมาธิ ปัญญา
                -  ทางสายกลาง และ เครื่องนำทางสู่ทางสายกลาง
บทที่ 9 พัฒนาชีวิต 1 : ศีล
                -  สิกขาบท วินัย ศีล
                -  วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
                -  ปาริสุทธิศีล 4
                -  วินัยของผู้ครองเรือน
บทที่ 10 พัฒนาชีวิต 2 : สมาธิ
                -  เป้าหมายของการฝึกจิต
                -  วิริยะ
                -  สติ
                -  สมาธิ
                -  สมถกรรมฐาน
บทที่ 11 พัฒนาชีวิต 3 : ปัญญา
                -  มิจฉาทิฏฐิ - โมหะ อวิชชา - สัมมาทิฏฐิ
                -  โลกียสัมมาทิฏฐิ และ โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
                -  ปัญญา 3 ทาง
                -  วิปัสสนากรรมฐาน
บทที่ 12 สรุป : พระพุทธเจ้าสอนอะไร? พระพุทธเจ้าสอนให้ทำอะไร?"
                -  พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร? (ว่าตามธรรม)
                -  พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร? (ว่าตามคน)
                -  จากปัจจยาการ > อริยสัจ > มรรค > ภาวิต
                -  จากพุทธธรรม สู่อริยวินัย (อริยสัจสร้างอารยธรรมที่แท้)
                -  ถ้าเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ แล้วเอามาจัดการชีวิตและสังคมให้ดีได้
ก็จบความหมายของพระพุทธศาสนา
                -  เรียนพุทธธรรม เรียนรู้ชีวิต ทุกปัจจุบันขณะ
 
 
"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง