กิจกรรมออนไลน์ ที่ชวนกันศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธธรรม) ตามแนว ลำดับ หัวข้อ ของหนังสือพุทธธรรม โดยมิได้ออกแบบหรือดำเนินกิจกรรมโดยผู้เขียนหนังสือพุทธธรรม และไม่สามารถสื่อเนื้อหา/จุดประสงค์ ทั้งหมดได้ตรงและครบถ้วน ตามหนังสือพุทธธรรม 
 แต่ก็มุ่งให้เห็นภาพรวมของพุทธธรรม ตามแนวหนังสือพุทธธรรม เพื่อเข้าใจความหมาย และเป้าหมาย ของชีวิต เพื่อการเดินทางของชีวิตที่ถูกตรง และสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ศึกษาชีวิต ตามแนวหนังสือพุทธธรรม
ด้วยตนเอง ได้ทุกวัน

ศึกษาบทเรียนออนไลน์ (ที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บนี้)  ด้วยตนเอง ที่ใดก็ได้   
มีเนื้อหา ๑๐ บท
แต่ละบท ใช้เวลาในการศึกษาเนื้อหาหลักประมาณ ๕ - ๑๐ ชม.
และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามความสนใจ

 

สื่อ และอุปกรณ์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม

- กิจกรรมนี้ ใช้การอ้างอิงหนังสือพุทธธรรม จากระบบพุทธธรรมออนไลน์
ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องมีหนังสือพุทธธรรม
หากต้องการรับหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย สามารถติดต่อรับด้วยตนเอง
พร้อมเอกสารตามรายละเอียดที่กำหนดในเว็บไซต์ของวัดญาณเวศกวัน
(หนังสือมีจำนวนจำกัด และไม่อนุญาตให้รับซ้ำหากเคยได้รับแล้ว)


บทเรียนออนไลน์  (เรียนรู้ด้วยตนเอง)

๐.  แนะนำ หลักสูตร "ตามรอย.. พุทธธรรม"
๑. การเรียนรู้ "ชีวิต" :  จาก ศรัทธา สู่ ปัญญา
     ใจความพุทธธรรม บทที่ 12 - 13
     : ฟังธรรมบรรยายสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เรื่อง "ขยายความเรื่อง ศรัทธา" (13 นาที)
     : ฟังธรรมบรรยายสรุป เรื่อง "ท่าทีต่อศรัทธา ท่าทีต่อการศึกษาชีวิต" (53 นาที)
     : อ่าน หนังสือ "สามไตร" หัวข้อ พระรัตนตรัย   (หน้า 11 - 21)
     : อ่าน/ฟัง พุทธธรรม เรื่อง "หลักศรัทธาโดยสรุป"  (หน้า 622 - 638) 
     : ฝึกปฏิบัติ  "ทำวัตรเช้า โดยรู้ความหมาย แล้วนำมาพิจารณาในชีวิตประจำวัน"
       - สวดมนต์ ทำวัตรเช้า แปล (คลิกดูบทสวด พร้อมคลิปเสียง)
       - สวดสาธยายเขมาเขมสรณทีปิกคาถา (คลิกดูบทสวด พร้อมคลิปเสียง)
     : คลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  (optional)
๒. ชีวิต คืออะไร :  ขันธ์ อายตนะ 
     ชีวิตเป็นอย่างไร :  ไตรลักษณ์
     ใจความพุทธธรรม บทที่ 1 - 3
     : อ่าน/ฟัง พุทธธรรม เรื่อง "ตัวสภาวะ"  (หน้า 24 - 29)
     : ฟังธรรมบรรยายสรุป เรื่อง "ชีวิตคืออะไร" (109 นาที)
     : อ่าน หนังสือ "สามไตร" หัวข้อ ไตรลักษณ์   (หน้า 22 - 40)
     :  ฟังธรรมบรรยายสรุป เรื่อง "ชีวิตเป็นอย่างไร"  (45 นาที)
     :  ฝึกปฏิบัติ  "เจริญสติ สังเกตรูปนาม พร้อมฟังธรรมบรรยายเรื่อง รูป นาม" (50 นาที)
     :  คลิกที่นี่  เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  (optional)
๓. อริยสัจ :  สรุป "พุทธธรรม" ลงในอริยสัจ 
     ใจความพุทธธรรม บทที่ 17
     : อ่านหนังสือ "ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น" (หน้า 2 - 21)
     : ฟังธรรมบรรยายสรุป เรื่อง "อริยสัจ"
     : อ่าน/ฟังเสียงอ่าน หนังสือ "มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน" (หน้า 1 - 18)
     :  อ่าน/ฟัง พุทธธรรม  "บทที่ 17 บทสรุป อริยสัจ 4" (หน้า 881 - 913)
     :  คลิกที่นี่  เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  (optional)
๔. ชีวิต เป็นไปอย่างไร : กรรม และปฏิจจสมุปบาท
     ใจความพุทธธรรม บทที่ 4, 5, 20
     : อ่าน/ฟัง พุทธธรรม เรื่อง ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรม (หน้า 251 - 256)
     :  อ่าน/ฟัง  พุทธธรรม  เรื่อง เกณฑ์ตัดสิน ความดี-ความชั่ว (หน้า 256 - 260)
     :  อ่าน/ฟัง  พุทธธรรม  เรื่อง ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไป เพื่อความเข้าใจหลักกรรมให้ชัดเจน (หน้า 296 - 302)
     :  อ่าน/ฟัง  พุทธธรรม  เรื่อง การให้ผลของกรรม (หน้า 288 - 293)
     :  อ่าน/ฟัง  พุทธธรรม  เรื่อง กรรม 12  (หน้า 332 - 335)
: ฟังธรรมบรรยายสรุป เรื่อง หลักกรรมและปฏิจจสมุปบาท
     :  อ่าน หนังสือ "เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท และกรรม"
     :  อ่าน/ฟัง  พุทธธรรม  บทที่ 4   (หน้า 163 - 193)
     : ฝึกเจริญสติ ประกอบการฟังธรรมบรรยาย
- ปฏิจจสมุปบาทกับการดูจิต (พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช) (3.26 นาที)
- การละวางต่ออกุศลธรรม (พระภาวนาเขมคุณ) (59.27 นาที)
     :  คลิกที่นี่  เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  (optional)
๕. ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร : เป้าหมายชีวิต 
     ใจความพุทธธรรม บทที่ 6 - 10, 22 - 23
     : อ่าน หนังสือเรื่อง "เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร"  (หน้า 1 - 37)
     : อ่าน หนังสือเรื่อง "ชีวิตที่สมบูรณ์"  (หน้า 4 - 44)
     : อ่าน /ฟัง พุทธธรรม บทที่ 18 หน้า 917 - 924
     : ฟังธรรมบรรยายสรุป เรื่อง "เป้าหมายชีวิต"
     : ฝึกเจริญสติ ประกอบการฟังธรรมบรรยาย โดยพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)
เรื่อง "จงสร้างเหตุแห่งนิพพาน" (48 นาที)
     :  คลิกที่นี่  เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  (optional)
๖. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : บุพภาคแห่งการศึกษา 
ใจความพุทธธรรม บทที่ 11 - 13
     : อ่าน /ฟัง  พุทธธรรม ในหัวข้อต่อไปนี้
- ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา:  มรรค ในฐานะมัชฌิมาปฏิปทา (หน้า 552 - 555)
- ระบบของมัชฌิมาปฏิปทา  (หน้า 571 - 574)
     : อ่านหนังสือ "สามไตร" หัวข้อ "ไตร ที่ต้องทำ" (หน้า 41 - 47)
     : อ่านหนังสือ "บทนำสู่พุทธธรรมฯ" เรื่อง "พัฒนาคน จนกว่าเป็นภาวิต 4" (หน้า 29 - 45)
     : ฟังธรรมบรรยายสรุป เรื่อง "ทางสายกลาง"
     : อ่าน หนังสือ "รุ่งอรุณของการศึกษา" (32 หน้า)
     : ฝึกเจริญไตรสิกขา ตามอัธยาศัย ในแต่ละขณะของการดำเนินชีวิต
: คลิกที่นี่  เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  (optional)
๗. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : ศีล
ใจความพุทธธรรม บทที่ 15
     : อ่านหนังสือ "หลักสูตรอารยชน" (36 หน้า)
     : อ่านหนังสือ "วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด"  (44 หน้า)
     : อ่านหนังสือ "บทนำสู่พุทธธรรมฯ" บทที่ 1 - 2  (หน้า 1 - 28)
     : ฟังธรรมบรรยายสรุป เรื่อง "ระบบวินัย สู่การฝึกอธิศีลสิกขา ทำให้เกิดความมีศีล ทั้งในระดับบุคคลและสังคม"
     : อ่านหนังสือ "มองหนังสือพุทธธรรม ถามหาอนาคต" (หน้า 29 - 34)
     :  คลิกที่นี่  เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  (optional)
๘. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : สมาธิ
ใจความพุทธธรรม บทที่ 16
     : ฟังธรรมบรรยายสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ชุด "จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา"
เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวนา" (87 นาที)
     : อ่านพุทธธรรม บทที่ 16 ในหัวข้อต่อไปนี้
- สัมมาวายามะ (หน้า 789 - 793)
        - สัมมาสติ (หน้า 798 - 805)
        - สัมมาสมาธิ (หน้า 814 - 824)
     : ฟังธรรมบรรยายสรุป บทที่ 8 ตอนที่ 1 - 8
     : ฝึกปฏิบัติเจริญสติ ประกอบการฟังธรรมบรรยาย โดยพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)
- คลิปที่ 1 (สำหรับผู้เริ่มต้น) ขั้นตอนการเจริญกรรมฐาน (เบื้องต้น) (52 นาที)
- คลิปที 2 (สำหรับผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน) กรรมฐาน 3 รูปแบบ (53 นาที)
     : ฝึกเจริญกรรมฐาน เป็นประจำทุกวัน ประกอบกับการฟังธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
- เรื่อง "การฝึกสติในชีวิตประจำวัน" (29 นาที)
- เรื่อง "เวลาและสถานที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรม" (33 นาที)
     :  คลิกที่นี่  เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  (optional)
๙. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : ปัญญา
ใจความพุทธธรรม บทที่ 14
     : ฟังธรรมบรรยายสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ชุด "จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา"
- ตอนที่ 21 [จาก/ตั้งแต่] จิตภาวนา [สู่/จนถึง] ปัญญาภาวนา ตามวิธีสติปัฏฐาน (51 นาที - optional)
         - ตอนที่ 22 ความหมายของวิปัสสนา (10.16 นาที)
         - ตอนที่ 23 วิปัสสนาภูมิ ๖ (43.58 นาที - optional)
         - ตอนที่ 31 ความจริงที่ถูกเปิดเผยโดยวิปัสสนา (7.15 นาที)
         - ตอนที่ 32 หลักการทั่วไปของสติปัฏฐาน (ที่ใช้ได้ทั้งสมถะ และวิปัสสนา) (5.21 นาที)
     : อ่านพุทธธรรม บทที่ 17 ในหัวข้อต่อไปนี้
สัมมาทิฏฐิ (หน้า 725 - 737)
- สัมมาสังกัปปะ (หน้า 737 - 744)
     : ฟังธรรมบรรยายสรุป บทที่ 9 (ตอนที่ 1 - 2)
     : ฝึกปฏิบัติเจริญสติ โดยพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)
เรื่อง "ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา" (60 นาที)
     :  คลิกที่นี่  เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  (optional)
๑๐. บทสรุป ภาพรวมของ "ชีวิต"
ใจความพุทธธรรม : ภาพรวมมัชเฌนธรรมเทศนา, ภาพรวมมัชฌิมาปฏิปทา
     : อ่านพุทธธรรม
- ภาพรวม มัชเฌนธรรมเทศนา (หน้า 13 - 23)
- ภาพรวม มัชฌิมาปฏิปทา (หน้า 525 - 539)
     : ฟังธรรมบรรยายสรุป  บทที่ 9  (ตอนที่ 1 - 2)
     : ฟังธรรมบรรยายสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
  เรื่อง "อยู่กับปัจจุบันให้ดี อย่าให้ได้อย่างพระเทวทัต" (24 นาที)
     :  คลิกที่นี่  เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  (optional)
     : คลิกที่นี่ เพื่อทบทวน หนังสือพุทธธรรม ทั้งหมด  (optional)

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง