กิจกรรมออนไลน์ ที่ชวนกันศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธธรรม) ตามแนว ลำดับ หัวข้อ ของหนังสือพุทธธรรม โดยมิได้ออกแบบหรือดำเนินกิจกรรมโดยผู้เขียนหนังสือพุทธธรรม และไม่สามารถสื่อเนื้อหา/จุดประสงค์ ทั้งหมดได้ตรงและครบถ้วน ตามหนังสือพุทธธรรม 
 แต่ก็มุ่งให้เห็นภาพรวมของพุทธธรรม ตามแนวหนังสือพุทธธรรม เพื่อเข้าใจความหมาย และเป้าหมาย ของชีวิต เพื่อการเดินทางของชีวิตที่ถูกตรง และสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ศึกษาชีวิต ตามแนวหนังสือพุทธธรรม
ด้วยตนเอง ได้ทุกวัน

๑.  ศึกษาบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง ที่ใดก็ได้   
มีเนื้อหา ๑๐ บท บทละประมาณ ๓ - ๖ ชม./สัปดาห์ (๑๕ สัปดาห์) ๒.  ฟังธรรมบรรยายชุด ตามรอย..พุทธธรรม (podcast) ๓. ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรม ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ ทุกวันอาทิตย์ ๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.

 

สื่อ และอุปกรณ์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม

- กิจกรรมนี้ ใช้การอ้างอิงหนังสือพุทธธรรม จากระบบพุทธธรรมออนไลน์
ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องมีหนังสือพุทธธรรม
หากต้องการรับหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย สามารถติดต่อรับด้วยตนเอง
พร้อมเอกสารตามรายละเอียดที่กำหนดในเว็บไซต์ของวัดญาณเวศกวัน
(หนังสือมีจำนวนจำกัด และไม่อนุญาตให้รับซ้ำหากเคยได้รับแล้ว)


คลิกเพื่อเข้าสู่ บทเรียนออนไลน์


แนะนำ หลักสูตร "ตามรอย.. พุทธธรรม"
๑. การเรียนรู้ :  ศรัทธา สู่ ปัญญา
     ใจความพุทธธรรม บทที่ 12 - 13
     ตัวอย่างเนื้อหา
     : ความเชื่อ กับความรู้ต่างกันอย่างไร
     : การนับถือพระรัตนตรัย ทำให้พ้นทุกข์ได้อย่างไร
     : มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ จริงหรือ
๒. ชีวิต คืออะไร :  ขันธ์ อายตนะ 
     ชีวิตเป็นอย่างไร :  ไตรลักษณ์
     ใจความพุทธธรรม บทที่ 1 - 3
     ตัวอย่างเนื้อหา
     : ทุกขเวทนา ทุกขลักษณะ ทุกขอริยสัจ ต่างกันไหม ?
     : การเข้าใจไตรลักษณ์ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างไร ?
     : การกำหนดรู้ รูป นาม ทำอย่างไร ?
๓. อริยสัจ :  สรุป "พุทธธรรม" ลงในอริยสัจ 
     ใจความพุทธธรรม บทที่ 17
     ตัวอย่างเนื้อหา
     : กิจที่พึงกระทำต่ออริยสัจแต่ละข้อ คืออะไร ?
     : ความอยาก เป็นบาป ใช่หรือไม่ ?
     : ฉันทะ เป็นปัจจัยสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างไร ?
๔. ชีวิต เป็นไปอย่างไร : กรรม และปฏิจจสมุปบาท
     ใจความพุทธธรรม บทที่ 4, 5, 20
     ตัวอย่างเนื้อหา
     : กรรมคืออะไร ให้ผลในระดับบุคคล และสังคมอย่างไร
 ?
     : กรรมเก่ามีหรือไม่ ? เกิดมาเพื่อใช้กรรมใช่ไหม ?
     : สภาวะขณะที่เป็น กุศล-อกุศล เป็นอย่างไร ?
๕. ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร : เป้าหมายชีวิต 
     ใจความพุทธธรรม บทที่ 6 - 10, 22 - 23
     ตัวอย่างเนื้อหา
     : ประโยชน์ที่ควรได้จากการเกิดเป็นมนุษย์มีอะไรบ้าง ?
     : อยากนิพพาน เป็นตัณหาหรือไม่ ?
     : ความสุขมีกี่แบบ / ควรมีท่าทีต่อความสุขอย่างไร ?
๖. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : บุพภาคแห่งการศึกษา 
ใจความพุทธธรรม บทที่ 11 - 13
ตัวอย่างเนื้อหา
: อะไรคือปัจจัยให้เกิด สัมมาทิฏฐิ ?
: มรรคมีองค์ ๘, ไตรสิกชา, ภาวนา ๔ สัมพันธ์กันอย่างไร ?
: ทางสายกลาง คือกลางอย่างไร สัมพัทธ์กับอะไร
 ?
๗. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : ศีล
ใจความพุทธธรรม บทที่ 15
ตัวอย่างเนื้อหา
: ธรรม กับ วินัย สัมพันธ์กันอย่างไร ?

: ฉันทะ สัมพันธ์กับพรหมวิหาร และสังคหวัตถุ อย่างไร
 ?
: เป้าหมายของการรักษาวินัย คือเพื่อตน หรือเพื่อสังคม
 ?
: การรักษาศีล เป็นปัจจัยสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างไร ?
๘. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : สมาธิ
ใจความพุทธธรรม บทที่ 16
ตัวอย่างเนื้อหา
: การปฏิบัติธรรม คือทำอะไร
 ?
: สติ สมาธิ ปัญญา ทำงานร่วมกันอย่างไร

: สมถะ กับ วิปัสสนา ต่างกันอย่างไร
 การปฏิบัติ ต้องเริ่มต้นอย่างไร ?
: วิธีการเลือกกรรมฐานที่เหมาะ ทำอย่างไร ?
: อุเบกขา คืออะไร (บ้าง) สำคัญอย่างไร ในกรณีใด ?
๙. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : ปัญญา
ใจความพุทธธรรม บทที่ 14
ตัวอย่างเนื้อหา
: พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร ?
: สัมมาทิฏฐิ กับสัมมาสังกัปปะ สัมพันธ์กันอย่างไร
 ?
: อะไรเป็นปัจจัยให้เกิด โลกียสัมมาทิฏฐิ 
 และโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
 ?
: อะไรคืออารมณ์ของสมถะ และอะไรคืออารมณ์ของวิปัสสนา ?
๑๐. บทสรุป ภาพรวมของ "ชีวิต"
ใจความพุทธธรรม : ภาพรวมมัชเฌนธรรมเทศนา, ภาพรวมมัชฌิมาปฏิปทา
ตัวอย่างเนื้อหา
: พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร ?
: เราควรใช้ชีวิตอย่างไร เพื่ออะไร ?
: เราจะลงมือทำเมื่อใด ?