ธรรมทั้งหลาย มีใจนำหน้า

บันทึกการแสดงธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน 
ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๒

ธรรมตามอำเภอใจ

ธรรมทั้งหลาย มีใจนำหน้า
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


รับชมคลิปใหม่ ได้ทุกเดือน ทางยูทูป ญาณเวศก์ออนไลน์
เริ่ม ก.พ. ๖๖

 
พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว นนทบุรี
พระอาจารย์สิงห์ทอง เขมิโย วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี
พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
พระราชโพธิวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน) วัดอภัยคีรี สหรัฐอเมริกา
พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) วัดจากแดง สมุทรปราการ
พระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) สำนักปฏิบัติธรรมบ้านบุญ นครราชสีมา
พระอาจารย์คำหมาย ธัมมสามิ วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร
พระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (อาจารย์เกวลี) วัดป่านานาชาติ อุบลราชธานี
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ วัดบางปลากด นครนายก
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมพิมุข (วัดไร่ป่า) ตราด
พระอาจารย์พิทยา ฐานิสฺสโร วัดประดู่พัฒนาราม นครศรีธรรมราช
พระสเตฟาน ธมฺมธโร วัดป่าภูตามุย อุบลราชธานี
พระพรหมวชิรญาณ (หลวงพ่อสุเมโธ) วัดป่ารัตนวัน นครราชสีมา
พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ วัดวิวัฏฏะ เลย
พระอาจารย์พจน์ สุวโจ วิทยาลัยสงฆ์ บุรีรัมย์
พระราชพุทธิวรคุณ (พระอาจารย์อมโร) วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร


"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง