ธรรมทั้งหลาย มีใจนำหน้า

บันทึกการแสดงธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน 
ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๒

ธรรมตามอำเภอใจ

ธรรมทั้งหลาย มีใจนำหน้า
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


รับชมคลิปใหม่ ได้ทุกเดือน ทางยูทูป ญาณเวศก์ออนไลน์
เริ่ม ก.พ. ๖๖

 
พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว นนทบุรี
พระอาจารย์สิงห์ทอง เขมิโย วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี
พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
พระราชโพธิวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน) วัดอภัยคีรี สหรัฐอเมริกา
พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) วัดจากแดง สมุทรปราการ
พระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) สำนักปฏิบัติธรรมบ้านบุญ นครราชสีมา
พระอาจารย์คำหมาย ธัมมสามิ วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร
พระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (อาจารย์เกวลี) วัดป่านานาชาติ อุบลราชธานี
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ วัดบางปลากด นครนายก
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมพิมุข (วัดไร่ป่า) ตราด
พระอาจารย์พิทยา ฐานิสฺสโร วัดประดู่พัฒนาราม นครศรีธรรมราช
พระสเตฟาน ธมฺมธโร วัดป่าภูตามุย อุบลราชธานี
พระพรหมวชิรญาณ (หลวงพ่อสุเมโธ) วัดป่ารัตนวัน นครราชสีมา
พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ วัดวิวัฏฏะ เลย
พระอาจารย์พจน์ สุวโจ วิทยาลัยสงฆ์ บุรีรัมย์
พระราชพุทธิวรคุณ (พระอาจารย์อมโร) วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร