อาสาฬหบูชา  วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๗

๐๖.๓๐ น. รับอรุณบุญกิริยา
- พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
- พระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง รอบอุโบสถ-ถนนลาดยาง
- พระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสวยอาหารสด ลานหน้าญาณเวศก์ธรรมศาลา

๐๗.๐๐ น. ทานพิธี
- สมาทานศีล ถวายสังฆทาน
- สดับสัมโมทนียกถา
- กรวดน้ำ รับพร

๑๗.๐๐ น. บุพภาคแห่งพิธี
- พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล รับศีล
- ตัวแทนสงฆ์แสดงธรรมกถา

๑๘.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน
- เจ้าหน้าที่ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระสงฆ์
- ประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาเครื่องสักการะ
- พระสงฆ์ตั้งแถว เดินนำเวียนเทียนรอบอุโบสถ สิ้นวาระ ๓ รอบ
เสร็จแล้วเป็นจบพิธี
 
"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง