อาสาฬหบูชา  ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๕

๐๕.๐๐ - ๐๖.๓๐  สาธยายธรรม นำภาวนา 
โดยพระมงคลธีรคุณ
ทาง Clubhouse
๐๖.๔๕ - ๐๗.๓๐  ถ่ายทอด ธรรมปฏิสันถาร
ณ ญาณเวศก์ธรรมศาลา
และถ่ายทอดผ่านทาง Youtube Facebook
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐  กิจกรรม "เด็กวัดช่วยทำ" 
ณ ศูนย์สิกขา วัดญาณเวศกวัน
๑๐.๔๕ - ๑๑.๓๐ ถ่ายทอด ธรรมปฏิสันถาร 
ณ ญาณเวศก์ธรรมศาลา
และถ่ายทอดผ่านทาง Youtube Facebook
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐  ทอล์ก กับ ฑิต (ออนไลน์)
ภาคทดลอง ตอน "บวชพระทำเพื่อ?  มีศาสนาทำไม?"
ทาง Zoom meeting
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ ธรรมบรรยายวันอาสาฬหบูชา 
ณ อุโบสถ และถ่ายทอดผ่านทาง Youtube Facebook
๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ เวียนเทียน รอบอุโบสถวัดญาณเวศกวัน
และถ่ายทอดผ่านทาง Youtube Facebook
๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐  สงบ สติ อารมณ์  (ภาคพิเศษ)
โดยพระวรท ธมฺมธโร
ทาง Zoom meeting
 

ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม

- Clubhouse ญาณเวศก์ คลับ  
- Zoom meeting
- Youtube ญาณเวศก์ ออนไลน์
- Facebook วัดญาณเวศกวัน
หมายเหตุ
> ได้รับความอนุเคราะห์ห้องประชุมซูมจากหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
> ขออนุญาตในการบันทึกภาพกิจกรรม เพื่อใช้ในงานสาธารณประโยชน์