ณ ที่นี้ มีสิ่งดี มาแบ่งปัน

รวมธรรมะดีๆ  จากกัลยาณมิตร ในหลากหลายโอกาส เพื่อการแบ่งปัน และเรียนรู้ร่วมกัน

ทุกเช้า วันอังคาร  ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน
ทางญาณเวศก์ออนไลน์  (youtube | soundcloud | spotify | podcast)


EP.1  ทุกข์ของมนุษย์นั้นใหญ่หลวง
          โดย พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินตาปัญโญ)
EP.2  
สร้างเหตุปัจจัยที่ดี  ไม่ใส่ (เหตุปัจจัย) ร้าย ๆ ให้กับชีวิต และสังคม
          โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
EP.3  เรียงร้อยบุญ ๓ พัฒนาชีวิตงามเสรี
          โดย พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ)
EP.4  วันพระ ละ(ชั่ว) เพื่อ ทำ(ดี)
          โดย พระมหาอมรวิทย์ นันทิโย
EP.5  กายหายไข้ ใจหายทุกข์
          โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
EP.6  ธรรมะที่ช่วยให้อายุยืน
          โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)
EP.7  โพชฌงค์ - สวดให้หายป่วย หรือช่วยให้ตรัสรู้
          โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
EP.8  กรวดน้ำสัมฤทธิ์ผล อุทิศกุศลเป็นบุญกิริยา
          โดย พระมหาปริญญา ปัญญาสาโร
EP.9  เป็นชาวพุทธรู้จักคุณของพระพุทธเจ้าดีหรือยัง
          โดย พระครูประคุณสรกิจ (การุณย์ กุสลนันโท)
EP.10  วัฑฒกีสูกรชาดก
           โดย พระครูธรรมรุจิ (มรกต สุขิโต)
EP.11  "บุญ" เริ่มต้น เมื่อตน กิน อยู่ ดู เป็น - โดย เห็น ทัน ตัณหา - ด้วย ปัญญา
           โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง