ณ ที่นี้ มีสิ่งดี มาแบ่งปัน

รวมธรรมะดีๆ  จากกัลยาณมิตร ในหลากหลายโอกาส เพื่อการแบ่งปัน และเรียนรู้ร่วมกัน

ติดตามย้อนหลังได้ทางญาณเวศก์ออนไลน์ 
(youtube | soundcloud | spotify | podcast)


EP.1  ทุกข์ของมนุษย์นั้นใหญ่หลวง
          โดย พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินตาปัญโญ)
EP.2  
สร้างเหตุปัจจัยที่ดี  ไม่ใส่ (เหตุปัจจัย) ร้าย ๆ ให้กับชีวิต และสังคม
          โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
EP.3  เรียงร้อยบุญ ๓ พัฒนาชีวิตงามเสรี
          โดย พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ)
EP.4  วันพระ ละ(ชั่ว) เพื่อ ทำ(ดี)
          โดย พระมหาอมรวิทย์ นันทิโย
EP.5  กายหายไข้ ใจหายทุกข์
          โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
EP.6  ธรรมะที่ช่วยให้อายุยืน
          โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)
EP.7  โพชฌงค์ - สวดให้หายป่วย หรือช่วยให้ตรัสรู้
          โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
EP.8  กรวดน้ำสัมฤทธิ์ผล อุทิศกุศลเป็นบุญกิริยา
          โดย พระมหาปริญญา ปัญญาสาโร
EP.9  เป็นชาวพุทธรู้จักคุณของพระพุทธเจ้าดีหรือยัง
          โดย พระครูประคุณสรกิจ (การุณย์ กุสลนันโท)
EP.10  วัฑฒกีสูกรชาดก
           โดย พระครูธรรมรุจิ (มรกต สุขิโต)
EP.11  "บุญ" เริ่มต้น เมื่อตน กิน อยู่ ดู เป็น - โดย เห็น ทัน ตัณหา - ด้วย ปัญญา
           โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
EP.12  ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์
           โดย พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินตาปัญโญ)
EP.13  ทางแห่งความหลุดพ้น เริ่มต้นที่ระลึกรู้อย่างเบิกบาน
           โดย พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ)
EP.14  ทำดี อย่าลืม ละชั่ว
           โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
EP.15  แนวคิดในการพัฒนาผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ตามหลักไตรสิกขา
           โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
EP.16  เรียนจบ หรือ เรียนต่อ
           โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
EP.17  ตักบาตรทำไม : ทบทวนบทบาทพุทธบริษัท
           โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
EP.18 
ลักอริยสัจ เพื่อแก้ปัญหา (ที่เกิดขึ้นแล้ว) ด้วย และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้วย
           โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
EP.19  หัวใจการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ทำได้ทุกวันเวลาของชีวิต
           โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
EP.20  ธรรมนี้ดี :: พัฒนาชีวิต พัฒนาความสุข สู่ความวิสุทธิ์
           โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
EP.21  ธรรมนี้ดี :: มาตรฐานผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย
           โดย พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ)
EP.22  ธรรมนี้ดี :: ต่อจิ๊กซอว์ การปฏิบัติในพุทธศาสนา
           โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
EP.23  ธรรมนี้ดี :: ปฏิบัติธรรม = พัฒนาทั้งคุณภาพและความสุขของความสุข
           โดย พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)
EP.24  ธรรมนี้ดี :: เปรตและการอุทิศบุญ
           โดย พระครูประคุณสรกิจ (การุณย์ กุสลนันโท)
EP.25  ธรรมนี้ดี :: บุญพื้นฐาน คือ การพัฒนาตน
           โดย พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ)