การศึกษาภาษาบาลีเบื้องต้น สำหรับผู้ไม่สอบบาลีสนามหลวง 
แต่เพื่อทำความรู้จักบ้านของตัวเที่ยวทั่วพระไตรปิฎก - สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้


เรียนรู้ด้วยตนเองตามรายการศึกษาต่อไปนี้

 

คลิกที่นี่  เพื่อดูคลิปกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด01. ความสำคัญของภาษาบาลี
[ เอกสารประกอบ | คลิปย้อนหลัง ]
[เอกสารประกอบการ "ชิมลางบาลีฯ" : คู่มือการศึกษา | เฉลยแบบฝึกหัด]
02. ภาษาบาลีเบื้องต้น บทที่ 1 Subject - Verb Agreement
[ คลิปย้อนหลัง | แบบสอบถามท้ายบทที่ 1 ]
03. ภาษาบาลีเบื้องต้น บทที่ 2 Noun and Pronoun 
[ คลิปย้อนหลัง ]
04. ภาษาบาลีเบื้องต้น บทที่ 3 Tense
[ คลิปย้อนหลัง | แบบสอบถามท้ายบทที่ 3 ]
05. ภาษาบาลีเบื้องต้น บทที่ 4 Active & Passive voice I
[ คลิปย้อนหลัง ]
06. สรุป ทบทวน ทดสอบ ความรู้ภาษาบาลีเบื้องต้น
[ คลิปย้อนหลัง ]
[เอกสารประกอบการ ทำความรู้จักพระไตรปิฎก] 
07. รู้จักพระไตรปิฎกเบื้องต้น
[ คลิปย้อนหลัง ]

[เอกสารประกอบการศึกษาพระไตรปิฎก] 
08.   เที่ยวทั่ว พระวินัยปิฎก และคัมภีร์สังคหะ/สังเขป
[ คลิปย้อนหลัง | ตัวอย่างการแปล ]
09. เที่ยวทั่ว พระสุตตันตปิฎก และคัมภีร์สังคหะ/สังเขป
[ คลิปย้อนหลัง | ตัวอย่างการแปล ]
10. เที่ยวทั่ว พระสุตตันตปิฎก และคัมภีร์สังคหะ/สังเขป
[ คลิปย้อนหลัง | ตัวอย่างการแปล ]
11. เที่ยวทั่ว พระอภิธัมมปิฎก และคัมภีร์สังคหะ/สังเขป
[ เอกสารอ้างอิง 1 | เอกสารอ้างอิง 2 | เอกสารประกอบการบรรยาย ]
[ แบบประเมินหลังการเข้าร่วมกิจกรรม | คลิปย้อนหลัง ]
12. เที่ยวทั่ว คัมภีร์ปกรณวิเสส [เนตติปกรณ์, มิลินทปัญหา, มหาวงศ์]
[ เอกสารประกอบการบรรยาย | คลิปย้อนหลัง ]
13. ทบทวนความรู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก
[ เอกสารทบทวนบาลี | คลิปย้อนหลัง ]
"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง