การศึกษาภาษาบาลีเบื้องต้น สำหรับผู้ไม่สอบบาลีสนามหลวง 
แต่เพื่อทำความรู้จักบ้านของตัวเที่ยวทั่วพระไตรปิฎก - สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้


เรียนรู้ด้วยตนเองตามรายการศึกษาต่อไปนี้

 

คลิกที่นี่  เพื่อดูคลิปกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด01. ความสำคัญของภาษาบาลี
[ เอกสารประกอบ | คลิปย้อนหลัง ]
[เอกสารประกอบการ "ชิมลางบาลีฯ" : คู่มือการศึกษา | เฉลยแบบฝึกหัด]
02. ภาษาบาลีเบื้องต้น บทที่ 1 Subject - Verb Agreement
[ คลิปย้อนหลัง | แบบสอบถามท้ายบทที่ 1 ]
03. ภาษาบาลีเบื้องต้น บทที่ 2 Noun and Pronoun 
[ คลิปย้อนหลัง ]
04. ภาษาบาลีเบื้องต้น บทที่ 3 Tense
[ คลิปย้อนหลัง | แบบสอบถามท้ายบทที่ 3 ]
05. ภาษาบาลีเบื้องต้น บทที่ 4 Active & Passive voice I
[ คลิปย้อนหลัง ]
06. สรุป ทบทวน ทดสอบ ความรู้ภาษาบาลีเบื้องต้น
[ คลิปย้อนหลัง ]
[เอกสารประกอบการ ทำความรู้จักพระไตรปิฎก] 
07. รู้จักพระไตรปิฎกเบื้องต้น
[ คลิปย้อนหลัง ]

[เอกสารประกอบการศึกษาพระไตรปิฎก] 
08.   เที่ยวทั่ว พระวินัยปิฎก และคัมภีร์สังคหะ/สังเขป
[ คลิปย้อนหลัง | ตัวอย่างการแปล ]
09. เที่ยวทั่ว พระสุตตันตปิฎก และคัมภีร์สังคหะ/สังเขป
[ คลิปย้อนหลัง | ตัวอย่างการแปล ]
10. เที่ยวทั่ว พระสุตตันตปิฎก และคัมภีร์สังคหะ/สังเขป
[ คลิปย้อนหลัง | ตัวอย่างการแปล ]
11. เที่ยวทั่ว พระอภิธัมมปิฎก และคัมภีร์สังคหะ/สังเขป
[ เอกสารอ้างอิง 1 | เอกสารอ้างอิง 2 | เอกสารประกอบการบรรยาย ]
[ แบบประเมินหลังการเข้าร่วมกิจกรรม | คลิปย้อนหลัง ]
12. เที่ยวทั่ว คัมภีร์ปกรณวิเสส [เนตติปกรณ์, มิลินทปัญหา, มหาวงศ์]
[ เอกสารประกอบการบรรยาย | คลิปย้อนหลัง ]
13. ทบทวนความรู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก
[ เอกสารทบทวนบาลี | คลิปย้อนหลัง ]