เรียนรู้ สร้างสรรค์ ฝึกฝน พัฒนาตน พัฒนาสังคม

 
เด็กวัดช่วยทำ
เรียนรู้ สร้างสรรค์ ฝึกฝน
พัฒนาตน พัฒนาสังคม
มาฝึกตนด้วยการช่วยวัดจัดกิจกรรม ทำสิ่งดีๆ โดยมีหลวงพี่และลุงป้าน้าอาเป็นผู้ฝึกหัด
สมัครเข้าร่วมโครงการ และเลือกกิจกรรมที่โดนใจ เพื่อร่วมเป็นทีมเด็กวัด
กิจกรรมแต่ละประเภท ใช้เวลาประมาณ ๔ - ๕ คาบ (วันละคาบ)
ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันสำคัญทางพุทธศาสนา ตลอดเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕
 เพลง เด็กวัดช่วยทำ [Lyrics Video]
 
กิจกรรมที่กำลังเปิดรับสมัคร
รับสมัคร เด็กวัด อายุ ๖ - ๒๐ ปี (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา/ปวช.)
และเชิญชวนผู้ปกครองร่วมเรียนรู้/สังเกตการณ์ พร้อมบุตรหลาน
(ขึ้นกับกระบวนกร แต่ละกิจกรรมพิจารณาตามความเหมาะสม)

 

 

กิจกรรม เดือนธันวาคม
กิจกรรมรายครั้ง (สมัครเฉพาะครั้งที่สะดวก)

๓ ธ.ค.      ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ผืนผ้าพลาสติก (ครั้งที่ ๖)
รับสมัครเด็กวัด อายุ ๑๓ - ๒๐ ปี (มัธยมศึกษา ๑-๖/ปวช.)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[ยกเลิกการจัดกิจกรรม]
๔ ธ.ค.      ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
Ecobricks (ครั้งที่ ๖)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[ยกเลิกการจัดกิจกรรม]
๑๐ ธ.ค.     ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ปรุงดิน ปรุงปุ๋ย (ครั้งที่ ๗)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[กดเพื่อสมัคร]
๑๗ ธ.ค.     ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ลายเส้นภาวนา (ครั้งที่ ๖)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[กดเพื่อสมัคร]
๓๑ ธ.ค.         ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
                      วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กๆมีส่วนร่วมในกิจกรรม งานบุญประเพณีวัฒนธรรมไทย
                      ร่วมเป็นผู้ช่วยในการเตรียมงาน จัดเก็บ และอื่นๆ เป็นต้น
                      รายละเอียดกิจกรรม
                       ๑. กิจกรรมแจกหนังสือ
                       ๒. กิจกรรมจัดสถานที่ เช่น ปู่เสื่อ
                       ๓. กิจกรรมกวาดลานวัด กวาดใบไม้
                       ๔. กิจกรรมปฏิคม ต้อนรับ
                       ๕. กิจกรรมช่วยแยกของสังฆทาน
           [กดเพื่อสมัคร]

======================================

ยังมีกิจกรรมในเดือนต่อๆ ไป
(ติดตาม และสมัครได้ทุกต้นเดือน)


หมายเหตุ
- ผู้ประสงค์เข้าร่วมที่วัดจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19
เช่น การเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย ๒ เข็ม โดยต้องปรากฏชื่อตรงกันด้วย
- ขออนุญาตบันทึกภาพและเสียงในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
เพื่อการพัฒนาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดต่อไป"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง