เรียนรู้ สร้างสรรค์ ฝึกฝน พัฒนาตน พัฒนาสังคม

 
เด็กวัดช่วยทำ
เรียนรู้ สร้างสรรค์ ฝึกฝน
พัฒนาตน พัฒนาสังคม
มาฝึกตนด้วยการช่วยวัดจัดกิจกรรม ทำสิ่งดีๆ โดยมีหลวงพี่และลุงป้าน้าอาเป็นผู้ฝึกหัด
สมัครเข้าร่วมโครงการ และเลือกกิจกรรมที่โดนใจ เพื่อร่วมเป็นทีมเด็กวัด
กิจกรรมแต่ละประเภท ใช้เวลาประมาณ ๔ - ๕ คาบ (วันละคาบ)
ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันสำคัญทางพุทธศาสนา ตลอดเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕
 
กิจกรรมที่กำลังเปิดรับสมัคร
รับสมัคร เด็กวัด อายุ ๖ - ๒๐ ปี (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา/ปวช.)
และเชิญชวนผู้ปกครองร่วมเรียนรู้/สังเกตการณ์ พร้อมบุตรหลาน
(ขึ้นกับกระบวนกร แต่ละกิจกรรมพิจารณาตามความเหมาะสม)
กิจกรรม เดือนกรกฎาคม 
๒ ก.ค.    ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
ทอผ้าสมาธิ (ครั้งที่ ๓)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[ผู้สมัครเต็ม]
๒ ก.ค    ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ผืนผ้าพลาสติก (ครั้งที่ ๓)
รับสมัครเด็กวัด อายุ ๑๓ - ๒๐ ปี (มัธยมศึกษา ๑-๖/ปวช.)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม]
๓ ก.ค.    ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
Ecobricks (ครั้งที่ ๓)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[ยกเลิกการจัดกิจกรรม]
๙ ก.ค.    ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ปรุงดิน ปรุงปุ๋ย (ครั้งที่ ๓)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม]
๑๓ ก.ค.   ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม]
๑๓ ก.ค.   ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
เย็บ ปัก ถัก ร้อย ภาวนา (ครั้งที่ ๑๐)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[ยกเลิกการจัดกิจกรรม]
๑๖ ก.ค.  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ลายเส้นภาวนา (ครั้งที่ ๓)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม]
๑๗ ก.ค.  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ปรุงดิน ปรุงปุ๋ย (ครั้งที่ ๔)
[คลิกดูตัวอย่างกิจกรรม]
[คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม]
กิจกรรม เดือนสิงหาคม 
กิจกรรมต่อเนื่อง (ต้องสมัครให้ครบทุกครั้ง)
Tik-Tok ตัดต่อเบื้องต้น (ต้องใช้สมาร์ทโฟนในการทำกิจกรรม)
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
  - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ ส.ค.           [คลิกเพื่อสมัคร]
- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ ส.ค.         [คลิกเพื่อสมัคร]
- ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑ ส.ค.         [คลิกเพื่อสมัคร]
- ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๘ ส.ค.         [คลิกเพื่อสมัคร]
Sticker Line by yourself (ต้องใช้สมาร์ทโฟนในการทำกิจกรรม)
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
 - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ ส.ค.            [คลิกเพื่อสมัคร]
- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ ส.ค.          [คลิกเพื่อสมัคร]
Animation ประกอบบทสวด (ต้องใช้สมาร์ทโฟนในการทำกิจกรรม)
รับสมัครเด็กอายุ ๑๓ - ๒๐ ปี (มัธยมศึกษา ๑-๖/ปวช.)

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ ส.ค.          [คลิกเพื่อสมัคร]
- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ ส.ค.          [คลิกเพื่อสมัคร]


ยังมีกิจกรรมในเดือนต่อๆ ไป
(ติดตาม และสมัครได้ทุกต้นเดือน)หมายเหตุ
- ผู้ประสงค์เข้าร่วมที่วัดจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19
เช่น การเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย ๒ เข็ม โดยต้องปรากฏชื่อตรงกันด้วย
- ขออนุญาตบันทึกภาพและเสียงในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
เพื่อการพัฒนาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดต่อไปเนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง