อ่านหนังสือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม 
แล้วชวนกันตามพระใหม่ ไปเรียนวินัย
เพื่อน้อมนำสู่การพัฒนาชีวิตชาวพุทธร่วมกัน


วัตถุประสงค์

1. พุทธบริษัทได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ "วินัย" ควบคู่กับการเรียน "ธรรมะ"
เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่ถูกตรง และเกิดผลได้จริง
ดังความในหนังสือพุทธธรรม หน้า 969 - 973 อาทิ
"...วินัยคือเครื่องมือของธรรม สำหรับจัดสรรสังคมหรือชุมชน
ให้เป็นไปตามหลักการและความมุ่งหมายของธรรม
หรือเป็นเครื่องมือสำหรับจัดระบบแห่งวิถีชีวิตอันประเสริฐให้เกิดมีเป็นจริงขึ้น..."
2. ญาติโยมเข้าใจหลักวินัย แล้วสามารถนำมาปฏิบัติในการสร้างสังคมที่ดีงามได้
ดังความในหนังสือพุทธธรรม หน้า 969 - 973 อาทิ
"ภารกิจที่สำคัญนั้น อีกด้านหนึ่ง ก็คือ การขยายเจตนารมณ์ทางสังคมของศีลนั้น
ให้กว้างออกไปสู่การปฏิบัติในสังคมคฤหัสถ์รอบนอกด้วย โดยจัดสรรวินัย
ที่เป็นระบบชีวิต และระเบียบสังคมแบบพุทธของชาวบ้าน
ให้เกิดมีขึ้นอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้องของกาลสมัย"
3. ญาติโยมเข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ในระบบพุทธบริษัท
มิใช่ฝากศาสนาไว้กับพระ หรือหลงคิดว่าพระคือผู้สูงส่งในทันทีที่บวช
แต่พึ่งพา เกื้อกูลซึ่งกันและกัน นำไปสู่การพัฒนาทั้งตนเองและสังฆะ สังคม ร่วมกัน


ทุกวันเสาร์    1 - 29 มิ.ย. 67
เวลา 19.00 - 21.00 น.


เนื่องจากมีเหตุขัดข้อง และพระวิทยากรต้องเดินทางไปต่างประเทศ
จึงขอปรับเปลี่ยนวันที่ เป็น 
ทุกวันเสาร์    22 มิ.ย. - 13 ก.ค.
เวลา 19.00 - 21.00 น.

ทางห้องประชุมออนไลน์
(ไม่ต้องสมัคร ล่วงหน้า)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81101685933?pwd=TFNISy9nWFBvcDYwbTBlb0NNUWV4QT09
Meeting ID: 811 0168 5933
Passcode: 010


คลิกเพื่อดูเอกสารประกอบ


ส. 1 มิ.ย. วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด
ส. 8 มิ.ย. สังเขป สิกขาบทในพระปาติโมกข์
(สิกขาบทที่เป็นหลักใหญ่, ปัจจัย 4)
ส. 15 มิ.ย. สังเขป สิกขาบทในพระปาติโมกข์
(ความเป็นอยู่ในหมู่คณะ และสิกขาบทเกี่ยวกับญาติโยม)
ส. 22 มิ.ย. สังเขป สิกขาบทในพระปาติโมกข์
(อภิสมาจาร และข้อวัตรที่พึงทราบ)
ส. 29 มิ.ย. หลักธรรมะและวินัย จากพุทธธรรมสู่อริยวินัย
 
"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง