อ่านหนังสือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม 
แล้วชวนกันตามพระใหม่ ไปเรียนวินัย
เพื่อน้อมนำสู่การพัฒนาชีวิตชาวพุทธร่วมกัน


วัตถุประสงค์

1. พุทธบริษัทได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ "วินัย" ควบคู่กับการเรียน "ธรรมะ"
เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่ถูกตรง และเกิดผลได้จริง
ดังความในหนังสือพุทธธรรม หน้า 969 - 973 อาทิ
"...วินัยคือเครื่องมือของธรรม สำหรับจัดสรรสังคมหรือชุมชน
ให้เป็นไปตามหลักการและความมุ่งหมายของธรรม
หรือเป็นเครื่องมือสำหรับจัดระบบแห่งวิถีชีวิตอันประเสริฐให้เกิดมีเป็นจริงขึ้น..."
2. ญาติโยมเข้าใจหลักวินัย แล้วสามารถนำมาปฏิบัติในการสร้างสังคมที่ดีงามได้
ดังความในหนังสือพุทธธรรม หน้า 969 - 973 อาทิ
"ภารกิจที่สำคัญนั้น อีกด้านหนึ่ง ก็คือ การขยายเจตนารมณ์ทางสังคมของศีลนั้น
ให้กว้างออกไปสู่การปฏิบัติในสังคมคฤหัสถ์รอบนอกด้วย โดยจัดสรรวินัย
ที่เป็นระบบชีวิต และระเบียบสังคมแบบพุทธของชาวบ้าน
ให้เกิดมีขึ้นอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้องของกาลสมัย"
3. ญาติโยมเข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ในระบบพุทธบริษัท
มิใช่ฝากศาสนาไว้กับพระ หรือหลงคิดว่าพระคือผู้สูงส่งในทันทีที่บวช
แต่พึ่งพา เกื้อกูลซึ่งกันและกัน นำไปสู่การพัฒนาทั้งตนเองและสังฆะ สังคม ร่วมกัน


ทุกวันเสาร์    1 - 29 มิ.ย. 67
เวลา 19.00 - 21.00 น.


เนื่องจากมีเหตุขัดข้อง และพระวิทยากรต้องเดินทางไปต่างประเทศ
จึงขอปรับเปลี่ยนวันที่ เป็น 
ทุกวันเสาร์    22 มิ.ย. - 13 ก.ค.
เวลา 19.00 - 21.00 น.

ทางห้องประชุมออนไลน์
(ไม่ต้องสมัคร ล่วงหน้า)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81101685933?pwd=TFNISy9nWFBvcDYwbTBlb0NNUWV4QT09
Meeting ID: 811 0168 5933
Passcode: 010


คลิกเพื่อดูเอกสารประกอบ


ส. 22 มิ.ย. วินัยเบื้องต้น, บทบัญญัติแห่งพระวินัย
ส. 29 มิ.ย. ประมวลสาระสังเขป แห่งพระปาติโมกข์
ส. 6 ก.ค. ประมวลสาระสังเขป แห่งพระปาติโมกข์ (ต่อ)
ส. 13 ก.ค. อภิสมาจาร, วัตร, สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระวินัย