จากเมฆหมอกที่บดบัง ... สู่การฟังด้วยใจที่เบิกบาน 

 
  • เคยไหมที่เมื่อเรารับฟังคนตรงหน้า…แต่กลับไม่ได้รับรู้เรื่องเหล่านั้น
  • อะไรเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น
  • ชวนกลับมาสังเกตสิ่งที่ทำให้การฟังไม่มีคุณภาพ
  • และร่วมเรียนรู้ทักษะที่จะนำไปสู่การฟังด้วยใจที่แจ่มใสเป็นอิสระอย่างแท้จริง

ขอเชิญพุทธบริษัทมาร่วมกันสังเกตและเรียนรู้ชีวิตไปด้วยกัน
ในหัวข้อ จากเมฆหมอกที่บดบัง ... สู่การฟังด้วยใจที่เบิกบาน
พื้นที่สนทนาภาวนาเพื่อผ่านเมฆหมอกอุปสรรคของการฟัง เข้าถึงการเรียนรู้ชีวิต

โดยพระอาสากลุ่มคิลานธรรม
ร่วมกับศิษย์เก่าหลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ (ป.จพ.) รุ่นที่ ๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และพระสงฆ์วัดญาณเวศกวัน 

ในวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ ชั้น ๒ วัดญาณเวศกวัน

 
หมายเหตุ กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก 
หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ (ป.จพ.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

เปิดรับสมัครวันที่ ๑๔ กันยายน เวลา ๙.๐๐ น
ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน (หรือจนกว่าจะเต็ม) รับจำนวน ๒๐ ท่าน
 
หมายเหตุ : 
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ (ป.จพ.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :
น.ส. กรุณา วงษ์เทียนหลาย และ นางสาวอรอุมา ช่วงชัยชนะ
ศิษย์เก่า หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ (ป.จพ.๒)


 

 

 

 

 

 

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง