จากเมฆหมอกที่บดบัง ... สู่การฟังด้วยใจที่เบิกบาน 

 
  • เคยไหมที่เมื่อเรารับฟังคนตรงหน้า…แต่กลับไม่ได้รับรู้เรื่องเหล่านั้น
  • อะไรเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น
  • ชวนกลับมาสังเกตสิ่งที่ทำให้การฟังไม่มีคุณภาพ
  • และร่วมเรียนรู้ทักษะที่จะนำไปสู่การฟังด้วยใจที่แจ่มใสเป็นอิสระอย่างแท้จริง

ขอเชิญพุทธบริษัทมาร่วมกันสังเกตและเรียนรู้ชีวิตไปด้วยกัน
ในหัวข้อ จากเมฆหมอกที่บดบัง ... สู่การฟังด้วยใจที่เบิกบาน
พื้นที่สนทนาภาวนาเพื่อผ่านเมฆหมอกอุปสรรคของการฟัง เข้าถึงการเรียนรู้ชีวิต

โดยพระอาสากลุ่มคิลานธรรม
ร่วมกับศิษย์เก่าหลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ (ป.จพ.) รุ่นที่ ๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และพระสงฆ์วัดญาณเวศกวัน 

ในวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ ชั้น ๒ วัดญาณเวศกวัน

 
หมายเหตุ กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก 
หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ (ป.จพ.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

เปิดรับสมัครวันที่ ๑๔ กันยายน เวลา ๙.๐๐ น
ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน (หรือจนกว่าจะเต็ม) รับจำนวน ๒๐ ท่าน
 
หมายเหตุ : 
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ (ป.จพ.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :
น.ส. กรุณา วงษ์เทียนหลาย และ นางสาวอรอุมา ช่วงชัยชนะ
ศิษย์เก่า หลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ (ป.จพ.๒)