สร้างสุขภาวะองค์รวม ตามหลักธรรมานามัย ผสานการพัฒนาจิตตามหลักพุทธศาสนา

การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อรักษาใจให้มีสุขภาพ คุณภาพ และสมรรถภาพ นำไปสู่การสร้างสุขภาวะองค์รวมตามหลักธรรมานามัยในศาสตร์การแพทย์แผนไทยผสานการพัฒนาจิตตามหลักพุทธศาสนา โดยความร่วมมือระหว่างสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  และวัดญาณเวศกวัน

ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.

- คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า
- คลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางห้องประชุมซูม

Season ๑
๒๔ ก.พ.  สุขภาวะองค์รวม จากคัมภีร์ สู่วิถีชีวิต
๓๑ มี.ค.  จิตตานามัย สู่จิตภาวนา
๒๘ เม.ย. ภาวนาด้วยรัก (เมตตากรรมฐาน - โทสะจริต)
๒๖ พ.ค.  งด-งาม ตามเป็นจริง (อสุภกรรมฐาน - ราคะจริต)
๓๐ มิ.ย.  จังหวะภาวนา (อานาปานสติ - วิตกจริต)
๒๘ ก.ค.  ฮีโร่ภาวนา (พุทธานุสสติ - ศรัทธาจริต)
๒๕ ส.ค.  จากจิตตานามัย และจิตภาวนา สู่ปัญญาภาวนา
๒๙ ก.ย.  เรียนรู้ กาย ใจ เข้าใจ ชีวิต
๒๗ ต.ค.  น้ำชาภาวนา
....

ติดตามย้อนหลังได้ทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน ทาง
youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean