สร้างสุขภาวะองค์รวม ตามหลักธรรมานามัย ผสานการพัฒนาจิตตามหลักพุทธศาสนา

การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อรักษาใจให้มีสุขภาพ คุณภาพ และสมรรถภาพ นำไปสู่การสร้างสุขภาวะองค์รวมตามหลักธรรมานามัยในศาสตร์การแพทย์แผนไทยผสานการพัฒนาจิตตามหลักพุทธศาสนา โดยความร่วมมือระหว่างสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  และวัดญาณเวศกวัน

ติดตามย้อนหลังได้ทาง
youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean

Season ๑
ep.01  สุขภาวะองค์รวม จากคัมภีร์ สู่วิถีชีวิต
ep.02  จิตตานามัย สู่จิตภาวนา
ep.03  ภาวนาด้วยรัก (เมตตากรรมฐาน - โทสะจริต)
ep.04  งด-งาม ตามเป็นจริง (อสุภกรรมฐาน - ราคะจริต)
ep.05  จังหวะภาวนา (อานาปานสติ - วิตกจริต)
ep.06  ฮีโร่ภาวนา (พุทธานุสสติ - ศรัทธาจริต)
ep.07  จากจิตตานามัย และจิตภาวนา สู่ปัญญาภาวนา
ep.08  เรียนรู้ กาย ใจ เข้าใจ ชีวิต
ep.09  น้ำชาภาวนา
ep.10  เรียนรู้ ดูกาย
ep.11  เรียนรู้ ดูจิต

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง