บางส่วนของสื่อธรรม ชุด "ตามรอย.. พุทธธรรม"
เพื่อการเริ่มต้น เรียนรู้ชีวิต  ตามแนว พุทธธรรม


บันทึกเสียงการบรรยายธรรม โดยพระครูเมธังกร
ณ บ้านจิตสบาย  ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
เพื่อการเริ่มต้น เรียนรู้ชีวิต  ตามแนว พุทธธรรม

ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธธรรม) ตามแนวหนังสือพุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย) มุ่งให้เห็นภาพรวมของพุทธธรรม  เพื่อเข้าใจความหมาย และเป้าหมาย ของชีวิต เพื่อการเดินทางของชีวิตที่ถูกตรง และมีความสุขอย่างยั่งยืน

ช่องทางรับฟัง

youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean

ลำดับเนื้อหา "ตามรอย.. พุทธธรรม"

๑. การเรียนรู้ :  ศรัทธา vs ปัญญา
   (ใจความพุทธธรรม บทที่  ๑๒ - ๑๓)
๒. ชีวิต คืออะไร, ชีวิตเป็นอย่างไร
   (ใจความพุทธธรรม บทที่   ๑ - ๓)
๓. สรุป "พุทธธรรม" ลงในอริยสัจ
   (ใจความพุทธธรรม บทที่  ๑๗)
๔. ชีวิต เป็นไปอย่างไร
   (ใจความพุทธธรรม บทที่   ๔, ๕, ๒๐)
๕. ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร
   (ใจความพุทธธรรม บทที่   ๖ - ๑๐, ๒๒ - ๒๓)
๖. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร
   (ใจความพุทธธรรม บทที่   ๑๑ - ๑๓)
๗. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : ศีล
   (ใจความพุทธธรรม บทที่  ๑๕)
๘. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : สมาธิ
   (ใจความพุทธธรรม บทที่  ๑๖)
๙. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : ปัญญา
   (ใจความพุทธธรรม บทที่   ๑๔)
๑๐. บทสรุป ภาพรวมของ "ชีวิต"
   (ภาพรวมมัชเฌนธรรมเทศนา, ภาพรวมมัชฌิมาปฏิปทา)

ศึกษาเพิ่มเติม

- อ่านหนังสือพุทธธรรมออนไลน์
- ศึกษาหลักสูตร "ตามรอย.. พุทธธรรม" ออนไลน์ ด้วยตนเอง
- ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม
- อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพุทธธรรม

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง