บางส่วนของสื่อธรรม ชุด "ตามรอย.. พุทธธรรม"
เพื่อการเริ่มต้น เรียนรู้ชีวิต  ตามแนว พุทธธรรม


บันทึกเสียงการบรรยายธรรม โดยพระครูเมธังกร
ณ บ้านจิตสบาย  ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
เพื่อการเริ่มต้น เรียนรู้ชีวิต  ตามแนว พุทธธรรม

ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธธรรม) ตามแนวหนังสือพุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย) มุ่งให้เห็นภาพรวมของพุทธธรรม  เพื่อเข้าใจความหมาย และเป้าหมาย ของชีวิต เพื่อการเดินทางของชีวิตที่ถูกตรง และมีความสุขอย่างยั่งยืน

ช่องทางรับฟัง

youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean

ลำดับเนื้อหา "ตามรอย.. พุทธธรรม"

๑. การเรียนรู้ :  ศรัทธา vs ปัญญา
   (ใจความพุทธธรรม บทที่  ๑๒ - ๑๓)
๒. ชีวิต คืออะไร, ชีวิตเป็นอย่างไร
   (ใจความพุทธธรรม บทที่   ๑ - ๓)
๓. สรุป "พุทธธรรม" ลงในอริยสัจ
   (ใจความพุทธธรรม บทที่  ๑๗)
๔. ชีวิต เป็นไปอย่างไร
   (ใจความพุทธธรรม บทที่   ๔, ๕, ๒๐)
๕. ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร
   (ใจความพุทธธรรม บทที่   ๖ - ๑๐, ๒๒ - ๒๓)
๖. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร
   (ใจความพุทธธรรม บทที่   ๑๑ - ๑๓)
๗. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : ศีล
   (ใจความพุทธธรรม บทที่  ๑๕)
๘. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : สมาธิ
   (ใจความพุทธธรรม บทที่  ๑๖)
๙. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : ปัญญา
   (ใจความพุทธธรรม บทที่   ๑๔)
๑๐. บทสรุป ภาพรวมของ "ชีวิต"
   (ภาพรวมมัชเฌนธรรมเทศนา, ภาพรวมมัชฌิมาปฏิปทา)

ศึกษาเพิ่มเติม

- อ่านหนังสือพุทธธรรมออนไลน์
- ศึกษาหลักสูตร "ตามรอย.. พุทธธรรม" ออนไลน์ ด้วยตนเอง
- ฟังเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม
- อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพุทธธรรม