Life is worth caring & sharing

Life is worth caring & sharing.

บันทึกเสียงรายการ "๙๒ สนทนา" ทางวิทยุศึกษา FM๙๒
สนทนากับ พระครูเมธังกร
ดำเนินรายการโดย สุภาพร อินทุวัฒนกุล

ติดตามรับฟังได้ทาง ญาณเวศก์ออนไลน์ | ญาณเวศก์พอดแคสท์
ทุกวันพุธสุดท้าย ปลายเดือน
- How to (ดับ) ทุกข์ ?
- สงครามโรค สงครามความทุกข์
- โควิดสอนใจ ให้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวกัน
- พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร?
และเรื่องราวอื่นๆ อีกมากมาย