คุณพอจะมีเวลาสัก ๑๐ นาทีไหม ?
มาร่วมกัน "สะสมบ่มเพาะสติ" 
ชะล้างตะกอนแห่งอารมณ์ที่สะสมภายในใจ

 
เก็บ  ความคิด วางความฟุ้ง ลดปรุงจิต
หอม รอมริบ พินิจธรรม สม่ำเสมอ
ออม สภาวะ ตามความจริง ที่พบเจอ
สติ    เธอ รู้เท่าทัน สุขสันต์เอย

คุณพอจะมีเวลาสัก 10 นาทีไหม ??
มาร่วมกัน "สะสมบ่มเพาะสติ"
ชะล้างตะกอนแห่งอารมณ์ที่สะสมภายในใจ

ทุกค่ำวันวันศุกร์ 20.00 - 21.00 น. 
(5 เม.ย. - 19 ก.ค. 67)
ทางญาณเวศก์คลับเฮ้าส์ (Nyanavesk Clubhouse)

ติดตามย้อนหลังได้
ทุกวันศุกร์
ทาง youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean
 
"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง