พุทธธรรม ออนไลน์

https://book.watnyanaves.net/buddhadhamma/ 
อ่านหนังสือพุทธธรรม เวอร์ชั่นล่าสุด
พร้อมฟังก์ชั่นค้นหาเชื่อมโยงพระไตรปิฎก และพจนานุกรม
ฟังเสียงอ่าน และพิมพ์ไฟล์ pdf เป็นรายหัวข้อ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง