พุทธธรรม ออนไลน์

https://book.watnyanaves.net/buddhadhamma/ 
อ่านหนังสือพุทธธรรม เวอร์ชั่นล่าสุด
พร้อมฟังก์ชั่นค้นหาเชื่อมโยงพระไตรปิฎก และพจนานุกรม
ฟังเสียงอ่าน และพิมพ์ไฟล์ pdf เป็นรายหัวข้อ