จัดโดย ชมรม จิตสบาย สาธยายธรรม

พุทธบริษัทที่สนใจรวมตัวกัน เพื่อจัดกิจกรรมที่ดีงามตามความสนใจ 
มีวัดเป็นพื้นที่สำหรับการเจริญกุศลร่วมกัน

ทุกวันพุธ

กรณีที่วันพุธตรงกับวันพระใหญ่ (๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ)  ของดกิจกรรม 

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  อุบาสก อุบาสิกา เริ่มสวดมนต์ สาธยายธรรม
๑๙.๐๐ - ๑๙.๑๕ น. เจริญจิตภาวนา
๑๙.๑๕ - ๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยายจากพระภิกษุ หรือเทปบันทึกเสียง
๒๐.๐๐ - ๒๐.๑๕ น. บำเพ็ญอัตถจริยา ดูแลสถานที่ให้เรียบร้อย

 ย้ายสถานที่เป็น อุโบสถวัด

ผู้ที่ต้องการใช้เบาะรองนั่ง กรุณานำมาเอง

บทสวดแต่ละสัปดาห์
สัปดาห์ที่ ๑
สัปดาห์ที่ ๒ :  
สัปดาห์ที่ ๓ :  
สัปดาห์ที่ ๔  :  
สัปดาห์ที่ ๕  :  

บทสวดมนต์พิเศษ : พิธีบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ วัน  พระมงคลธีรคุณ

การร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์

- ถ่ายทอดภาพและเสียง ทางเฟซบุ๊ก "สวดมนต์วันพุธ"
https://www.facebook.com/groups/901824493627584
- ถ่ายทอดเสียง ทาง ญาณเวศก์คลับเฮ้าส์   
https://www.clubhouse.com/club/nyanavesk
"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง