ธรรมะที่พระอยากเล่า เผื่อคุณจะอยากฟัง

เรื่องเล่าจากพระสูตร
ธรรมะที่พระอยากเล่า เผื่อคุณจะอยากฟัง

ติดตามย้อนหลังทาง :
ญาณเวศก์ออนไลน์ | ญาณเวศก์พอดแคสต์
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3jdvq2OoSfMDV2eTHq1AT5jcxA-4aPqJ

 

Season 1 

ติดตามย้อนหลังทาง : ญาณเวศก์ออนไลน์ | ญาณเวศก์พอดแคสต์
Ep 01 | อาฬวกสูตร ตอนที่ 1
Ep 02 | อาฬวกสูตร ตอนที่ 2
Ep 03 | อาฬวกสูตร ตอนที่ 3
Ep 04 | เกสปุตติสูตร (กาลามสูตร)
Ep 05 | อนาถบิณฑิกเสฏฐิวัตถุ
Ep 06 | เวลามสูตร ตอนที่ 1
Ep 07 | เวลามสูตร ตอนที่ 2
Ep 08 | วักกลิเถรวัตถุ
Ep 09 | อารามทูสกชาดก (ลิงทำลายสวน)
Ep 10 | จิญจมาณวิกาวัตถุ
Ep.11 | โปฐิลเถรวัตถุ
Ep.12 | อภัยราชกุมารสูตร ตอนที 1
Ep.13 | อภัยราชกุมารสูตร ตอนที่ 2
Ep.14 | พาหิยทารุจีริยเถรวัตถุ
Ep.15 | อุโปสถสูตร (ความอัศจรรย์ของมหาสมุทร 8 ประการ)
Ep.16 | มหาปทุมชาดก
Ep.17 | นายพรานกุกกุฏมิตร
Ep.18 | เรื่องนางยักษ์ชื่อกาลี
Ep.19 | สักกปัญหสูตร ตอนที่ 1 (ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ)
Ep.20 | สักกปัญหสูตร ตอนที่ 2 (ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ)
Ep.21 | สักกปัญหสูตร ตอนที่ 3 (ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ)
Ep.22 | สักกปัญหสูตร ตอนที่ 4 (ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ)
Ep.23 | สักกปัญหสูตร ตอนที่ 5 (ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ)

Season 2

Ep.24 | พระนันทเถระ ผู้ไม่สึกเพราะอยากไปสวรรค์
Ep.25 | พระนางรูปนันทาเถรี ผู้กลัวการฟังธรรมต่อหน้าพระพุทธเจ้า
Ep.26 | ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง กับมาติกมาตาผู้อ่านจิตได้ ตอนที่ 1
Ep.27 | ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง กับมาติกมาตาผู้อ่านจิตได้ ตอนจบ

Ep.28 | ธิดาของนายช่างหูก ผู้เจริญมรณสติตลอด 3 ปี
Ep.29 | กกจูปมสูตร อุปมาว่าด้วยเลื่อย ตอนที่ 1
Ep.30 | กกจูปมสูตร อุปมาว่าด้วยเลื่อย ตอนจบ
Ep.31 | ภัททาลิสูตร ตอนที่ 1
Ep.32 | ภัททาลิสูตร ตอนจบ
Ep.33 | เรื่องพระจูฬปันถก ตอนที่ 1
Ep.34 | เรื่องพระจูฬปันถก ตอนจบ
Ep.35 | เรื่องพระจิตตหัตถเถระ
Ep.36 | มหาโคสิงคสาลสูตร (ป่าจะงามด้วยภิกษุมีคุณสมบัติอย่างไร)
Ep.37 | เรื่องจุนทสูกริก และ จูฬกัมมวิภังคสูตร
Ep.38 | เทวทูตสูตร ว่าด้วยการถามถึงเทวทูตของพญายม
Ep.39 | เรื่องตักกลชาดก ว่าด้วยการเลี้ยงดูบิดามารดา
Ep.40 | เรื่องนางกิสาโคตมี : หญิงผู้ตามหายารักษาความตาย
Ep.41 | เรื่องอุรคชาดก : ความตายเปรียบดั่งงูลอกคราบ
Ep.42 | เรื่องฆฏิการสูตร : ช่างปั้นหม้อ อุปปัฏฐากผู้เลิศของพระกัสสปะพุทธเจ้า
Ep.43 | เรื่องนางปฏาจารา : หญิงผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
Ep.44 | เรื่องอปุตตกเศรษฐี : เศรษฐีไร้บุตร ผู้ไม่ยินดีบริโภคของดี
Ep.45 | เรื่องกรณียเมตตสูตร : เจริญเมตตาให้เป็นที่รักของเทวดา
Ep.46 | เรื่ององคุลีมาล : มหาโจรผู้กลับใจ
Ep.47 | เรื่องนางอุตตราอุบาสิกา : ผู้ไม่มีภัยด้วยการเจริญเมตตา
Ep.48 | ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก และ แนวทางปฏิบัติต่อความโกรธ