กิจกรรมเชิงทดลอง
เพื่อทำความรู้จักชีวิต ตามหลักอภิธรรม
เกื้อกูลแก่การศึกษาพุทธธรรมเชิงลึก
และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

โดยวัดญาณเวศกวัน
ร่วมกับ
อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

ศึกษาบางส่วนของคัมภีร์ อภิธัมมัตถสังคหะ
ด้วยความเข้าใจความเชื่อมโยงของธรรมะตามแนว พุทธธรรม
เพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน และการพัฒนาชีวิต
 

รูปแบบการจัดกิจกรรม

๑. ศึกษาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (คลิกดูบทเรียนออนไลน์)
ที่ใดก็ได้ ทุกสัปดาห์ ประมาณ ๕ - ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๒. ฟังธรรม/ปฏิบัติ โดยชมคลิปวีดีโอ ทาง youtube ญาณเวศก์ ออนไลน์
๓. ฝึกวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำทุกวัน
ทั้งการฝึกตามรูปแบบ และการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
คลิกเพื่อชมคลิปวีดีโอ แนะนำกิจกรรม
 

พระวิทยากร

:: ที่ปรึกษาโครงการ ::
พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร
ผู้ดูแลจัดการกิจการงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ฝ่ายการศึกษา
:: กระบวนกร ::
พระครูเมธังกร
พระภิกษุวัดญาณเวศกวัน
 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เคยเข้าร่วมกิจกรรม “ตามรอย..พุทธธรรม” มาแล้ว  (คลิกเพื่อทบทวนเนื้อหาได้ที่นี่)
(มีความเข้าใจภาพรวมของพุทธธรรม เห็นระบบความเชื่อมโยงของหลักธรรมต่างๆ
ก่อนที่จะศึกษาลงลึกในรายละเอียดเฉพาะบางประเด็น)
 
 

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์

ติดตามย้อนหลังได้ทาง youtube ญาณเวศก์ ออนไลน์

 
"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง