กิจกรรมเชิงทดลอง
เพื่อทำความรู้จักชีวิต ตามหลักอภิธรรม
เกื้อกูลแก่การศึกษาพุทธธรรมเชิงลึก
และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

โดยวัดญาณเวศกวัน
ร่วมกับ
อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

ศึกษาบางส่วนของคัมภีร์ อภิธัมมัตถสังคหะ
ด้วยความเข้าใจความเชื่อมโยงของธรรมะตามแนว พุทธธรรม
เพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน และการพัฒนาชีวิต
 

รูปแบบการจัดกิจกรรม

๑. ศึกษาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (คลิกดูบทเรียนออนไลน์)
ที่ใดก็ได้ ทุกสัปดาห์ ประมาณ ๕ - ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๒. ฟังธรรม/ปฏิบัติ โดยชมคลิปวีดีโอ ทาง youtube ญาณเวศก์ ออนไลน์
๓. ฝึกวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำทุกวัน
ทั้งการฝึกตามรูปแบบ และการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
คลิกเพื่อชมคลิปวีดีโอ แนะนำกิจกรรม
 

พระวิทยากร

:: ที่ปรึกษาโครงการ ::
พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร
ผู้ดูแลจัดการกิจการงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ฝ่ายการศึกษา
:: กระบวนกร ::
พระครูเมธังกร
พระภิกษุวัดญาณเวศกวัน
 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เคยเข้าร่วมกิจกรรม “ตามรอย..พุทธธรรม” มาแล้ว  (คลิกเพื่อทบทวนเนื้อหาได้ที่นี่)
(มีความเข้าใจภาพรวมของพุทธธรรม เห็นระบบความเชื่อมโยงของหลักธรรมต่างๆ
ก่อนที่จะศึกษาลงลึกในรายละเอียดเฉพาะบางประเด็น)
 
 

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์

ติดตามย้อนหลังได้ทาง youtube ญาณเวศก์ ออนไลน์