ชวนกันอ่านหนังสือ ณ วัดญาณเวศกวัน

ชวนอ่าน ชวนทำ

Season 2 : ตามรอย .. อริยวินัย
ชวนกันอ่านหนังสือ แล้วร่วมกันลงมือทำ
จากพุทธธรรม สู่การจัดตั้งวางระบบสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่ความเป็นอริยะ


ทุกวันอาทิตย์  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
เริ่ม ๘ ม.ค. ๖๖

ณ ศูนย์สิกขา  วัดญาณเวศกวัน
หรือห้องประชุมซูม 
bit.ly/3WYmaDx
Meeting ID: 881 3602 5384
Passcode: 010
 

ชวนอ่าน... หมวดการศึกษา / ศิลปศาสตร์

   ๘ ม.ค.   สู่การศึกษาแนวพุทธ
๑๕ ม.ค.  งดกิจกรรม เนื่องจากงานฉลองพระประธาน พระอุโบสถวัดญาณเวศกวัน
๒๒ ม.ค.  ศิลปศาสตร์แนวพุทธศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน
๒๙ ม.ค.   การศึกษาฉบับง่าย
   ๕ ก.พ.   พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์
๑๒ ก.พ.   คนไทย สู่ยุคไอที : คนไทยกับเทคโนโลยี, ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
 ไอที: ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)
๑๙ ก.พ.  เทคโนโลยีกับศาสนา
๒๖ ก.พ.   พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์

ชวนอ่าน... หมวดนิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์

 ๕ มี.ค.  วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
๑๒ มี.ค. นิติศาสตร์แนวพุทธ
๑๙ มี.ค. รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก
๒๖ มี.ค. สลายความขัดแย้ง: เข้มแข็งด้วยปัญญา
 ๒ เม.ย.  การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
๙ เม.ย. ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตย
๑๖ เม.ย. มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕
๒๓ เม.ย. ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)
๓๐ เม.ย. พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก
  ๗ พ.ค.  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์
๑๔ พ.ค. ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ
๒๑ พ.ค. สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน
๒๘ พ.ค. การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก
ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์

ชวนอ่าน... หมวดเศรษฐศาสตร์

  ๔ มิ.ย.  เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
๑๑ มิ.ย. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
๑๘ มิ.ย. การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน
๒๕ มิ.ย. ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย
  ๒ ก.ค.  บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์
๙ ก.ค. คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน
๑๖ ก.ค. มีวัดเป็นรมณีย์ มีกุฎีเป็นที่สบาย
๒๓ ก.ค. ทำบุญพื้นฐาน คือ ทำหมู่บ้านให้เป็นรมณีย์
๓๐ ก.ค. การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น

ชวนอ่าน... หมวดสุขภาวะองค์รวม

  ๖ ส.ค.  สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
๑๓ ส.ค. รักษาใจยามป่วยไข้
๒๐ ส.ค. ธรรมกถาสำหรับญาติของผู้ป่วย
๒๗ ส.ค. โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
  ๓ ก.ย.  ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
๑๐ ก.ย. รักษาใจยามรักษาคนไข้
๑๗ ก.ย. ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้
๒๔ ก.ย. อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม
พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ
  ๑ ต.ค.  การแพทย์แนวพุทธ
๘ ต.ค. ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี
๑๕ ต.ค. กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา
ทำแท้ง และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์
๒๒ ต.ค. อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข
ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย
๒๙ ต.ค. พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

ชวนอ่าน... ภาพรวม อริยวินัย

  ๕ พ.ย.  มองหนังสือพุทธธรรม ถามหาอนาคต (หน้า ๒๙)
๑๒ พ.ย. การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๙ พ.ย. การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒๓ พ.ย. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.

ขออนุญาตบันทึกภาพและเสียงในการจัดกิจกรรม เพื่อนำไปเผยแพร่ย้อนหลัง
 
 
"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง