ชวนกันอ่านหนังสือ ณ วัดญาณเวศกวัน

ชวนอ่าน ชวนทำ

Season 2 : ตามรอย .. อริยวินัย
ชวนกันอ่านหนังสือ แล้วร่วมกันลงมือทำ
จากพุทธธรรม สู่การจัดตั้งวางระบบสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่ความเป็นอริยะ


ทุกวันอาทิตย์  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
เริ่ม ๘ ม.ค. ๖๖

ณ ศูนย์สิกขา  วัดญาณเวศกวัน
หรือห้องประชุมซูม 
bit.ly/3WYmaDx
Meeting ID: 881 3602 5384
Passcode: 010
 

ชมคลิปรายการย้อนหลังได้ทาง
ยูทูป ญาณเวศก์ออนไลน์ชวนอ่าน... หมวดการศึกษา / ศิลปศาสตร์

   ๘ ม.ค.   สู่การศึกษาแนวพุทธ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๑๕ ม.ค.  งดกิจกรรม เนื่องจากงานฉลองพระประธาน พระอุโบสถวัดญาณเวศกวัน
๒๒ ม.ค.  ศิลปศาสตร์แนวพุทธศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๒๙ ม.ค.   การศึกษาฉบับง่าย [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]

๕ ก.พ.    พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร[คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๑๒ ก.พ.   คนไทย สู่ยุคไอที : คนไทยกับเทคโนโลยี, ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี, ไอที
: ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)
[คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๑๙ ก.พ.  เทคโนโลยีกับศาสนา [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๒๖ ก.พ.   พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]

ชวนอ่าน... หมวดนิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์

 ๕ มี.ค.  วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๑๒ มี.ค. นิติศาสตร์แนวพุทธ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๑๙ มี.ค. รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๒๖ มี.ค. สลายความขัดแย้ง: เข้มแข็งด้วยปัญญา [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
 ๒ เม.ย.  การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๙ เม.ย. ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตย[คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๑๖ เม.ย. มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๒๓ เม.ย. ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์) [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๓๐ เม.ย. พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
  ๗ พ.ค. ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๑๔ พ.ค. ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๒๑ พ.ค. สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๒๘ พ.ค. การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก
ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์
[คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]

ชวนอ่าน... หมวดเศรษฐศาสตร์

  ๔ มิ.ย. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ครั้งที่ ๑ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๑๑ มิ.ย. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ครั้งที่ ๒ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๑๘ มิ.ย. การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๒๕ มิ.ย. ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
 ๒ ก.ค.  บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๙ ก.ค. คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๑๖ ก.ค. การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๒๓ ก.ค. ทำบุญพื้นฐาน คือ ทำหมู่บ้านให้เป็นรมณีย์ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๓๐ ก.ค. มีวัดเป็นรมณีย์ มีกุฎีเป็นที่สบาย [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]

ชวนอ่าน... หมวดสุขภาวะองค์รวม

  ๖ ส.ค.  สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๑๓ ส.ค. รักษาใจยามป่วยไข้ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๒๐ ส.ค. ธรรมกถาสำหรับญาติของผู้ป่วย [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๒๗ ส.ค. โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ[คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]

๓ ก.ย. ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๑๐ ก.ย. รักษาใจยามรักษาคนไข้ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๑๗ ก.ย. ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง
]
๒๔ ก.ย. อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม
พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ
  ๑ ต.ค.  การแพทย์แนวพุทธ
๘ ต.ค. ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี
๑๕ ต.ค. กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา
ทำแท้ง และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์
๒๒ ต.ค. อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข
ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย
๒๙ ต.ค. พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

ชวนอ่าน... ภาพรวม อริยวินัย

  ๕ พ.ย.  มองหนังสือพุทธธรรม ถามหาอนาคต (หน้า ๒๙)
** งดกิจกรรม เนื่องจากงานกฐิน วัดญาณเวศกวัน **
๑๒ พ.ย. การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๙ พ.ย. การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒๓ พ.ย. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.

ขออนุญาตบันทึกภาพและเสียงในการจัดกิจกรรม เพื่อนำไปเผยแพร่ย้อนหลัง
 
 
"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง