ชวนกันอ่านหนังสือ ณ วัดญาณเวศกวัน

ชวนอ่าน ชวนทำ

Season 2 : ตามรอย .. อริยวินัย
ชวนกันอ่านหนังสือ แล้วร่วมกันลงมือทำ
จากพุทธธรรม สู่การจัดตั้งวางระบบสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่ความเป็นอริยะ


ทุกวันอาทิตย์  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
เริ่ม ๘ ม.ค. ๖๖

ณ ศูนย์สิกขา  วัดญาณเวศกวัน
หรือห้องประชุมซูม 
bit.ly/3WYmaDx
Meeting ID: 881 3602 5384
Passcode: 010
 

ชมคลิปรายการย้อนหลังได้ทาง
ยูทูป ญาณเวศก์ออนไลน์ชวนอ่าน... หมวดการศึกษา / ศิลปศาสตร์

   ๘ ม.ค.   สู่การศึกษาแนวพุทธ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๑๕ ม.ค.  งดกิจกรรม เนื่องจากงานฉลองพระประธาน พระอุโบสถวัดญาณเวศกวัน
๒๒ ม.ค.  ศิลปศาสตร์แนวพุทธศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๒๙ ม.ค.   การศึกษาฉบับง่าย [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
   ๕ ก.พ.   พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร[คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
๑๒ ก.พ.   คนไทย สู่ยุคไอที : คนไทยกับเทคโนโลยี, ชีวิตในสังคมเทคโนโลยีไอที
: ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)
๑๙ ก.พ.  เทคโนโลยีกับศาสนา
๒๖ ก.พ.   พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์
 

ชวนอ่าน... หมวดนิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์

 ๕ มี.ค.  วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
๑๒ มี.ค. นิติศาสตร์แนวพุทธ
๑๙ มี.ค. รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก
๒๖ มี.ค. สลายความขัดแย้ง: เข้มแข็งด้วยปัญญา
 ๒ เม.ย.  การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
๙ เม.ย. ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตย
๑๖ เม.ย. มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕
๒๓ เม.ย. ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)
๓๐ เม.ย. พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก
  ๗ พ.ค.  ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์
๑๔ พ.ค. ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ
๒๑ พ.ค. สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน
๒๘ พ.ค. การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก
ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์

ชวนอ่าน... หมวดเศรษฐศาสตร์

  ๔ มิ.ย.  เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
๑๑ มิ.ย. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
๑๘ มิ.ย. การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน
๒๕ มิ.ย. ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย
  ๒ ก.ค.  บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์
๙ ก.ค. คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน
๑๖ ก.ค. มีวัดเป็นรมณีย์ มีกุฎีเป็นที่สบาย
๒๓ ก.ค. ทำบุญพื้นฐาน คือ ทำหมู่บ้านให้เป็นรมณีย์
๓๐ ก.ค. การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น

ชวนอ่าน... หมวดสุขภาวะองค์รวม

  ๖ ส.ค.  สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
๑๓ ส.ค. รักษาใจยามป่วยไข้
๒๐ ส.ค. ธรรมกถาสำหรับญาติของผู้ป่วย
๒๗ ส.ค. โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
  ๓ ก.ย.  ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
๑๐ ก.ย. รักษาใจยามรักษาคนไข้
๑๗ ก.ย. ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้
๒๔ ก.ย. อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม
พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ
  ๑ ต.ค.  การแพทย์แนวพุทธ
๘ ต.ค. ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี
๑๕ ต.ค. กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา
ทำแท้ง และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์
๒๒ ต.ค. อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข
ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย
๒๙ ต.ค. พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

ชวนอ่าน... ภาพรวม อริยวินัย

  ๕ พ.ย.  มองหนังสือพุทธธรรม ถามหาอนาคต (หน้า ๒๙)
๑๒ พ.ย. การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๙ พ.ย. การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒๓ พ.ย. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.

ขออนุญาตบันทึกภาพและเสียงในการจัดกิจกรรม เพื่อนำไปเผยแพร่ย้อนหลัง