ชวนกันอ่านหนังสือ ณ วัดญาณเวศกวัน

ชวนอ่าน ชวนทำ

Season 2 : ตามรอย .. อริยวินัย
ชวนกันอ่านหนังสือ แล้วร่วมกันลงมือทำ
จากพุทธธรรม สู่การจัดตั้งวางระบบสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่ความเป็นอริยะ

 

ชมคลิปรายการย้อนหลังได้ทาง
ยูทูป ญาณเวศก์ออนไลน์ชวนอ่าน... หมวดการศึกษา / ศิลปศาสตร์

- สู่การศึกษาแนวพุทธ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- ศิลปศาสตร์แนวพุทธศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- การศึกษาฉบับง่าย [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร[คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- คนไทย สู่ยุคไอที : คนไทยกับเทคโนโลยี, ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี, ไอที
: ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)
[คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- เทคโนโลยีกับศาสนา [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]

ชวนอ่าน... หมวดนิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์

- วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- นิติศาสตร์แนวพุทธ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- สลายความขัดแย้ง: เข้มแข็งด้วยปัญญา [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตย[คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)
[คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก
ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์
[คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]

ชวนอ่าน... หมวดเศรษฐศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ครั้งที่ ๑ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ครั้งที่ ๒ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- ทำบุญพื้นฐาน คือ ทำหมู่บ้านให้เป็นรมณีย์ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- มีวัดเป็นรมณีย์ มีกุฎีเป็นที่สบาย [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]

ชวนอ่าน... หมวดสุขภาวะองค์รวม

- สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- รักษาใจยามป่วยไข้ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- ธรรมกถาสำหรับญาติของผู้ป่วย [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]

- ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- รักษาใจยามรักษาคนไข้ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง
]
- อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม
พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ
[คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- การแพทย์แนวพุทธ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา
ทำแท้ง และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์ [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข
ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]

ชวนอ่าน... ภาพรวม อริยวินัย

- การพัฒนาที่ยั่งยืน [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]
- การพัฒนาที่ยั่งยืน [คลิกชมคลิปรายการ ย้อนหลัง]