ทำบ้านให้เป็นวัด  พัฒนาชีวิตวิถีใหม่

กิจกรรมทดลองในช่วงพรรษา
ทำบ้านให้เป็นวัด  พัฒนาชีวิตวิถีใหม่

".. อย่างน้อย ๗ - ๘ วัน  ทีหนึ่ง

ก็ฝึกในเรื่องของการที่จะมีชีวิตเป็นอิสระ
ขึ้นต่อวัตถุเสพบริโภคให้น้อยหน่อย
แล้วเอาเวลานั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น .."
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ ๔๐


ทุกวันอาทิตย์ ๐๕.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.
๒๔ ก.ค.  - ๙ ต.ค.
ช่วงพรรษา ๒๕๖๕

 
๐๕.๐๐ น.  ร่วมกิจกรรม สาธยายธรรม นำภาวนา  ทาง Nyanavesk Clubhouse
                   สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา
                   ฟังธรรมบรรยาย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
๐๙.๐๐ น.  สมาทานอุโบสถศีล และปฏิบัติร่วมกัน
[ที่อุโบสถชั้นล่าง วัดญาณเวศกวัน หรือางห้องประชุมซูม]
๑๐.๐๐ น.  ปฏิบัติด้วยตนเอง
๑๑.๐๐ น.  เจริญสติ ขณะรับประทานอาหาร
                   พักอิริยาบถอย่างมีสติ
๑๓.๐๐ น.  ฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติร่วมกัน (ห้องประชุมซูม)
๑๔.๐๐ น.  ปฏิบัติด้วยตนเอง
๑๕.๐๐ น.  ฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติร่วมกัน (ห้องประชุมซูม)
                   เจริญสติขณะทำภารกิจส่วนตัว
๑๙.๓๐ น.  ภาวนาร่วมกัน ในกิจกรรม "ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ"  (ห้องประชุมซูม)
๒๐.๓๐ น.  เตรียมพักผ่อน โดยนั่งภาวนาก่อนนอน ๓๐ - ๖๐ นาที


เข้าร่วมกิจกรรมได้ทางห้องประชุมซูม 

https://us02web.zoom.us/j/83794863827?pwd=U0IrWFMzS3NNcXJQMXVRejhiR3ROQT09
Meeting ID: 837 9486 3827 
Passcode: 123456
 
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง