เกมภาวนา

อีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการ "ตามรอย..อริยวินัย"
จากพุทธธรรม สู่การจัดตั้งวางระบบสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่ความเป็นอริยะ

ร่วมเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม เกมภาวนา
ทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือน ที่ศูนย์สิกขา วัดญาณเวศกวัน
ทุกวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน ที่สวนโมกข์ กรุงเทพ
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

สมัครล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ 
(เปิดรับสมัครวันอาทิตย์ ๙.๐๐ น.)

๑๒.๐๐ เริ่มเปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑๒.๓๐ สวดมนต์ไหว้พระ แนะนำกิจกรรม
๑๒.๓๕ อธิบายกติกา การเล่นเกม
เริ่มเกม
๑๕.๐๐ สนทนาถอดบทเรียน ประมาณ ๓๐ - ๖๐ นาที
ขอโอกาส ให้ผู้ที่มาหลังจากเริ่มอธิบายกติกา (๑๒.๓๕ น.)
เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์
เพราะจะไม่สามารถเล่นเกมร่วมกันได้ หากไม่ทราบกติกา


ชวนเล่นเกม... หมวดการศึกษา / ศิลปศาสตร์

๒๑ ม.ค.  เกมชีวิต @วัดญาณฯ
๒๘ ม.ค. เกมชีวิต  @สวนโมกข์ฯ
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๖ ปี ขึ้นไป สามารถคิดคำนวณตัวเลข คิดดอกเบี้ยและวางแผนได้
โดยเฉพาะนักศึกษา และ First Jobbers ที่สนใจวางแผนชีวิต
- กรุณาเตรียม notebook หรือ tablet มาด้วย เพื่อฝึกจำลองสถานการณ์ชีวิตร่วมกัน
- เฉพาะ เกมชีวิต เริ่มเล่นตั้งแต่ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑๘ ก.พ.  เกมเป้าหมาย  @วัดญาณฯ
๒๕ ก.พ. เกมเป้าหมาย @สวนโมกข์
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมาย หรือกำลังตามหาเป้าหมาย ของชีวิต การงาน และสังคม
อายุ ๑๖ ปี ขึ้นปี สามารถคิดคำนวณตัวเลข แก้สมการและวางแผนได้
- กรุณาเตรียม notebook หรือ tablet มาด้วย

ชวนเล่นเกม... หมวดนิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์

๑๘ มี.ค.  Bull Battle   @วัดญาณฯ
๒๕ มี.ค. Bull Battle   @สวนโมกข์ฯ กรุงเทพ
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมาย หรือกำลังตามหาเป้าหมาย ของชีวิต การงาน และสังคม
- อายุ ๑๓ ปี ขึ้นปี สามารถบวกลบเลข และสามารถวางแผนได้

๑๕ เม.ย.  กลเกม การเมือง  @วัดญาณฯ
๒๒ เม.ย. กลเกม การเมือง  @สวนโมกข์ฯ
- เหมาะสำหรับทุกคนที่ร่วมเป็นสมาชิกในสังคม ไม่ว่าจะสนใจหรือเบื่อการเมืองก็ตาม
- อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป มีความสามารถในการเข้าใจเงื่อนไขเกมที่ซับซ้อนได้
- กรุณาเตรียม notebook หรือ tablet มาด้วย

 

๒๐ พ.ค.  เกม-เหลือ-ขอ @วัดญาณฯ
๒๗ พ.ค. เกม-เหลือ-ขอ
@สวนโมกข์ฯ

                 [ยกเลิก เนื่องจากตรงกับวันล้ออายุ พุทธทาสภิกขุ]
่- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่รอด ในสังคมที่เหลื่อมล้ำ 
เพื่อสร้างสังคมที่รุ่งเรือง และเป็นธรรม
- อายุ ๑๘ ปี ขึ้นปี สามารถบวกลบเลข และสามารถวางแผนได้
- กรุณาเตรียม notebook หรือ tablet มาด้วย
 

ชวนเล่นเกม... หมวดเศรษฐศาสตร์

๑๗ มิ.ย.  Mission Impossible  @วัดญาณฯ
                 [คลิก สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์]
- เกมวางแผน แลกเปลี่ยน ความคิด เพื่อพิชิตภารกิจที่เป็นไปไม่ได้?
พัฒนาชีวิต จิตใจ สังคม อย่างไร บนเงื่อนไข ที่เป็นไปไม่ได้?
- อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป (หากผู้สมัครต่ำกว่า ๑๕ ท่าน ขอโอกาสยกเลิกกิจกรรม)

๑๗ มิ.ย.  เกม รมณีย์  @วัดญาณฯ
                 [คลิก สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์]
๒๔ มิ.ย. เกม รมณีย์  @สวนโมกข์ฯ
                 [คลิก สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์]
- เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ที่ต้องการร่วมสร้างโลกอันรื่นรมย์
- อายุ ๘ ปี ขึ้นไป มีทักษะในการต่อภาพ


ชวนเล่นเกม... หมวดสุขภาวะองค์รวม

๑๕ ก.ค.  หกทิศ มิตรภาพ  @วัดญาณฯ
                 [คลิก สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์]
๒๒ ก.ค. หกทิศ มิตรภาพ  @สวนโมกข์ฯ
                 [คลิก สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์]
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนามิตรภาพ และสัมพันธภาพกับทุกผู้คนรอบตัว
- อายุ ๘ ปี ขึ้นไป  มีทักษะในการจำ

๑๙ ส.ค. The platform  @วัดญาณฯ
                 [คลิก สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์]
๒๖ ส.ค.   The platform  @สวนโมกข์ฯ
                 [คลิก สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์]
- เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบความเหลื่อมล้ำ และกำลังตามหาความยุติธรรม
- อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป สามารถเข้าใจเงื่อนไขของเกมที่ซับซ้อนได้
- กรุณาเตรียม notebook หรือ tablet มาด้วย 

๑๖ ก.ย.  สาน - สื่อ -ปะ - สาด  @วัดญาณฯ
                 [คลิก สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์]
๒๓ ก.ย. สาน - สื่อ -ปะ - สาด  @สวนโมกข์ฯ
                 [คลิก สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์]
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร อายุ ๑๖ ปี ขึ้นไป
และลดปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจกัน ในชีวิตประจำวัน

๒๑ ต.ค.  เกมชีวิต  @วัดญาณฯ
                 [คลิก สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์]
๒๘ ต.ค.   เกมชีวิต  @สวนโมกข์ฯ
                 [คลิก สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์]
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๖ ปี ขึ้นไป สามารถคิดคำนวณตัวเลข คิดดอกเบี้ยและวางแผนได้ 
โดยเฉพาะนักศึกษา และ First Jobbers ที่สนใจวางแผนชีวิต
- กรุณาเตรียม notebook หรือ tablet มาด้วย เพื่อฝึกจำลองสถานการณ์ชีวิตร่วมกัน
- เฉพาะ เกมชีวิต เริ่มเล่นตั้งแต่ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 

ชวนเล่นเกม... ภาพรวม อริยวินัย

๑๘ พ.ย.  SPACE missions  @วัดญาณฯ
                 [คลิก สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์]
๒๕ พ.ย.   SPACE missions  @สวนโมกข์ฯ
                 [คลิก สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์]
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมาย หรือกำลังตามหาเป้าหมาย ของชีวิต การงาน และสังคม
- อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป  มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต และเห็นปัญหาของชีวิตมาบ้าง
- กรุณาเตรียม notebook หรือ tablet มาด้วย 

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง
หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

"ญาณเวศก์.ออนไลน์" จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม
โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง